Скасовано рішенням виконкому Одеської міськради №175 від 04.04.2012р.

 

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№1499 від 11.12.2008р.

Внесено зміни рішенням №211 від 28.04.2011Про затвердження положення про

 

архітектурно-містобудівну раду
при управлінні архітектури та
містобудування Одеської міської ради
та її складу

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про архітектурну діяльність», ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Типового положення про архітектурно-містобудівну раду при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 14.05.2007 р. № 15 зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18.03.2008р. №131, та кадрових змін в управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити положення про архітектурно-містобудівну раду в новій редакції (додаток 1).

2. Затвердити склад архітектурно-містобудівної ради в новій редакції (додаток 2).

3. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оголосити в ЗМІ про це рішення та забезпечувати широке інформування громадськості про діяльність архітектурно-містобудівної ради.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 18.09.2006р. №502 “Про роботу містобудівної ради при управлінні архітектури і містобудування Одеської міської ради”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Кучука М.І.

Міський голова                                   Е. Гурвіц

Керуюча справами                            Т. Єршова

 

Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету
Одеської міськради
від 11.12.2008р. №1499

 

ПОЛОЖЕННЯ

про архітектурно-містобудівну раду при управлінні архітектури та
містобудування Одеської міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Архітектурно-містобудівна рада при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради (далі - архітектурно-містобудівна рада) створена з метою професійного колегіального розгляду й обговорювання містобудівних, архітектурних, художніх, інженерних проектних рішень об’єктів архітектури, містобудування і, в разі потреби, основних положень архітектурно-планувальних завдань та програм стосовно розробки значних об'єктів архітектури та містобудування.
1.2. Архітектурно-містобудівна рада створена за рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради і постійно діє як дорадчий орган при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради (далі - УАМ).
1.3. Архітектурно-містобудівна рада здійснює свою діяльність згідно із законодавством та цим положенням, розробленим на основі Типового положення про архітектурно-містобудівну раду, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 14.05.2007 р. № 15.
1.4. Архітектурно-містобудівна рада розглядає містобудівні та архітектурні рішення передпроектної і проектної документації, яка розробляється на замовлення юридичних і фізичних осіб, незалежно від відомчої належності і форм власності, на території м. Одеси.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОЇ РАДИ

 

2.1. Архітектурно-містобудівна рада розглядає і дає рекомендації УАМ, іншим органам Одеської міської ради, замовникам (юридичним і фізичним особам) та розробникам проектної документації стосовно її доопрацювання та затвердження, а саме:
- Генерального плану міста, схем планування територій і проектів детального планування територій, проектів забудови та іншої містобудівної документації;
- архітектурних, планувальних, художніх та інженерних рішень проектів об'єктів архітектури і містобудування (будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, інтер’єри громадських будинків);
- техніко-економічних обґрунтувань розміщення, проектування і будівництва об’єктів на територіях (ареалах), що мають історичну та культурну цінність, та в зонах охорони пам’яток культурної спадщини;
- передпроектних досліджень, що пов'язані із розробкою інвестиційних програм на нове будівництво, реконструкцію існуючих об'єктів і комплексів, а також на реставрацію пам'ятників архітектури і містобудування;
- проектів міського дизайну (реклама, малі архітектурні форми тощо);
- проектів місцевих правил забудови, інших нормативно-правових актів місцевого значення в сфері містобудування і архітектури;
- архітектурно-планувальних завдань на значні об'єкти містобудування і архітектури, що розміщуються на територіях, для яких не розроблено проекти детального планування або відсутня затверджена у встановленому порядку інша містобудівна документація, а також на проектування об'єктів, що розміщуються в зоні охорони пам'ятників історії і культури або можуть негативно впливати на території і об'єкти природно-заповідного фонду.
Рада розглядає містобудівні та архітектурні рішення з метою надання консультативних порад і професійних рекомендацій.

 

3. СКЛАД І СТРУКТУРА АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОЇ РАДИ

 

3.1. Архітектурно-містобудівна рада створюється в складі голови ради, його заступників, членів ради та секретаря.
3.2. Головою архітектурно-містобудівної ради є начальник УАМ.
3.3. Склад архітектурно-містобудівної ради формується з найбільш авторитетних і висококваліфікованих фахівців - архітекторів і містобудівельників, які складають не менше половини загальної кількості членів ради, а також інженерів, будівельників, науковців, представників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представників міських органів державного контролю, творчих спілок та інших громадських професійних організацій.
3.4. На засіданні архітектурно-містобудівної ради, у разі потреби, крім замовників та розробників проекту, можуть бути запрошені без права голосування представники зацікавлених державних і недержавних установ, проектних, науково-дослідних і громадських організацій, експертизи, преса. Також на засіданнях архітектурно-містобудівної ради мають право бути присутніми інші зацікавлені громадяни.
3.5. Секретар архітектурно-містобудівної ради на правах сумісника є посадова особа УАМ.
3.6. Для попереднього рецензування проектів, що розглядаються архітектурно-містобудівною радою, можуть залучатися фахівці, у тому числі ті, які входять до складу ради, але, без права голосування по даним проектам.

 

4. ПРАВА АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОЇ РАДИ

 

4.1. Архітектурно-містобудівна рада має право:
- розглядати і схвалювати містобудівні, архітектурні та інженерні проектні рішення, роботи з монументально-прикладного мистецтва, благоустрою, художнього оформлення, розроблені відповідно до законодавства, державних будівельних стандартів, норм і Правил забудови
м. Одеси, затвердженої містобудівної документації;
- надавати рекомендації та висновки місцевому органу містобудування та архітектури, іншим органам виконавчої влади та виконавчому комітету Одеської міської ради, замовникам і розробникам містобудівної, проектно-кошторисної документації стосовно її узгодження, доопрацювання або затвердження;
- при розгляді архітектурно-планувальних завдань, вносити пропозиції УАМ про доцільність внесення необхідних додаткових вимог або рекомендувати проведення конкурсу на планування і забудову окремої ділянки або окремого об'єкта архітектури;
- готувати і передавати для публікації в пресі матеріали, що розглянуті на засіданнях містобудівної ради;
- надавати органам виконавчої влади та місцевого самоврядування і замовникам рекомендації щодо здійснення, у необхідних випадках, передпроектних робіт і інших заходів з охорони пам'яток історії та культури, у тому числі містобудування, архітектури та історичної забудови.
4.2. Члени архітектурно-містобудівної ради повинні бути присутніми на її засіданнях, брати активну участь в обговоренні питань, що розглядаються, сприяти виконанню рекомендацій і висновків архітектурно-містобудівної ради, якісно і вчасно виконувати доручення стосовно підготовки питань для обговорення на засіданнях.
4.3. Члени архітектурно-містобудівної ради мають право широкого та вільного обміну думками з кола питань, що розглядаються на засіданнях, ознайомлюватися з усіма матеріалами, що обговорюються, висловлювати свою точку зору щодо рішень архітектурно-містобудівної ради та брати участь у голосуванні.
4.4. Голова архітектурно-містобудівної ради (заступник), якщо він є автором проекту, право на розробку якого здобуте в результаті конкурсу і який розглядається, не має права вести засідання.
4.5. Члени ради в аналогічному випадку не мають права голосувати за свій авторський проект.
4.6. Члени ради не можуть брати участь в обговоренні проектів і голосуванні стосовно проектів, авторами яких є їх прямі родичі, а також у випадках, коли проекти розробляються співробітниками проектної установи, у якій ці члени ради працюють.
4.7. Члени архітектурно-містобудівної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.
4.8. Архітектурно-містобудівна рада проводить свою діяльність на основі принципу гласності з урахуванням громадської думки, відповідно до пункту 5.9 цього положення.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОЇ РАДИ

 

5.1. Формою роботи архітектурно-містобудівної ради є засідання, що проводяться за планами та за порядком денним, що складаються її секретарем (секретаріатом) на основі подання замовниками (інвесторами) або (за їх дорученням) розробниками проектів на погодження УАМ.
Чергові засідання архітектурно-містобудівної ради скликаються за потребу, але не менше за один раз на місяць. Позачергові засідання архітектурно-містобудівної ради скликаються за рішенням її голови або за пропозиціями більшості членів ради.
Включення проекту до плану розгляду архітектурно-містобудівної ради може бути здійснене за рішенням голови ради і його заступників, на пропозицію більшості членів ради, відповідних структурних підрозділів органів виконавчої влади або виконавчого комітету Одеської міської ради, громадських організацій або за ініціативою замовника.
Розгляд об’єктів на раді не є обов’язковим. Прийняття рішення стосовно доцільності винесення конкретного питання на розгляд ради є виключним правом голови ради.
5.2. Плани робіт обговорюються на засіданнях ради, затверджуються її головою та мають бути оприлюднені в доступних для населення приміщеннях УАМ.
5.3. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення роботи архітектурно-містобудівної ради покладається на УАМ.
5.4. Засідання архітектурно-містобудівної ради вважаються правомочними при наявності не менше за 1/2 її складу.
5.5. Висновки та рекомендації архітектурно-містобудівної ради приймаються простою більшістю голосів відкритим голосуванням. З окремих питань, на вимогу членів ради або її голови, може бути проведене таємне голосування.
5.6. Проектні та інші матеріали на розгляд ради надаються замовником або, за його дорученням, проектувальником у термін, що необхідний для попереднього ознайомлення з матеріалами членів ради, рецензентів та громадськості. Термін розгляду і дата кожного засідання містобудівної ради визначаються головою ради або його заступниками.
5.7. Склад матеріалів, що надаються на розгляд архітектурно-містобудівної ради, повинен відповідати вимогам державних будівельних норм стосовно передпроектної та проектної документації відповідної стадії проектування і надається у тій частині, яка погоджується УАМ.
Об'єм додаткових демонстраційних матеріалів, що необхідні для розгляду проекту, повинен бути обумовлений при наданні замовнику архітектурно-планувального завдання на проектування об'єкта.
5.8. На засіданні архітектурно-містобудівної ради доповідачем є автор проекту, рецензент надає (або доповідає) свої висновки або зведені висновки групи рецензентів. Рецензія подається у письмовому вигляді і долучається до протоколу.
5.9. Розгляд об’єктів, будівництво яких передбачається в межах історичних ареалів населених місць, зон охорони пам’яток культурної спадщини, здійснюється після їх розгляду на засіданні консультативної ради з питань охорони культурної спадщини.
5.10. Розгляд на засіданні ради проектів реконструкції об’єктів містобудування та архітектури, стосовно яких діють майнові права автора, проводиться за участю автора або колективу авторів відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права”.
5.11. Засідання архітектурно-містобудівної ради мають бути відкритими для представників засобів масової інформації, громадських організацій та інших зацікавлених осіб.
У разі потреби, за дорученням виконавчого комітету Одеської міської ради, або голови містобудівної ради, для врахування громадської думки перед засіданням можуть проводитись громадські обговорення окремих проектів за участю Національної спілки архітекторів України.
5.12. Висновки, зауваження і рекомендації архітектурно-містобудівної ради оформляються протоколом, який підписується головуючим на засіданні і секретарем ради.
На бажання членів архітектурно-містобудівної ради, не згодних з прийнятим рішенням, у протоколі засідання зазначається їх особиста думка.
5.13. Термін розгляду поданої до архітектурно-містобудівної ради проектної документації встановлюється в залежності від складності та обсягів проектованого об'єкта, але не може бути більшим одного місяця.
5.14. До протоколу архітектурно-містобудівної ради не можуть бути включені зауваження і рекомендації стосовно містобудівних, архітектурних та інженерних рішень об'єкта архітектури, його внутрішнього оздоблення, інші умови і зауваження, якщо вони не випливають з положень актів законодавства, державних стандартів, будівельних норм і правил, затвердженої містобудівної документації, Правил забудови міста Одеси, не зумовлені необхідністю збереження характеру існуючої забудови довкілля і охорони пам'яток історії і культури, та вимагають внесення змін у архітектурно-планувальне завдання, що надано замовнику.
Зауваження, що стосуються права автора на вибір художньо-естетичних засобів вирішення творчих питань при проектуванні, повинні носити характер рекомендацій.
5.15. У разі незгоди із загальними висновками ради стосовно проекту, більшість членів ради або замовник можуть подати проект на розгляд архітектурно-містобудівної ради спеціально уповноваженого органу містобудування і архітектури вищого рівня.
Висновки архітектурно-містобудівної ради органу містобудування й архітектури вищого рівня повинні бути враховані при підготуванні висновків щодо доопрацювання або затвердження проекту УАМ.
5.16. На засіданнях архітектурно-містобудівної ради органів містобудування і архітектури вищого рівня розглядаються архітектурні рішення об'єктів архітектури, авторами яких є головний архітектор міста (його заступники), якщо право на його розробку отримано не за результатами архітектурного або містобудівного конкурсу.

 

6. УПРОВАДЖЕННЯ РІШЕНЬ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОЇ РАДИ

 

6.1. Протокол засідання архітектурно-містобудівної ради не є документом, що засвідчує остаточне погодження містобудівних, архітектурних, інженерних і інших проектних рішень розглянутого проекту.
6.2. Висновки, зауваження та рекомендації, викладені в протоколі архітектурно-містобудівної ради, повинні бути враховані у висновках про погодження або відхилення проекту, які складаються на основі протоколу містобудівної ради і підписуються начальником УАМ або його заступником.
6.3. Висновок про погодження може бути наданий:
- без зауважень, якщо таким є висновок архітектурно-містобудівної ради;
- із зауваженнями щодо доопрацювання проекту, у тому числі на наступних стадіях проектування.

При погодженні проекту УАМ може вимагати від замовника і проектувальника внести до проекту не всі зауваження та рекомендації архітектурно-містобудівної ради, а лише ті, що стосуються потреби дотримання положень актів законодавства, державних стандартів, будівельних норм і правил, затвердженої містобудівної документації, місцевих правил забудови.

Керуюча справами                                         Т.М. Єршова

 

Додаток 2 до рішення

виконавчого комітету

Одеської міської ради

від 11.12.2008р. №1499

 

СКЛАД АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОЇ РАДИ

 

при управлінні архітектури та містобудування

Одеської міської ради

 

Бровін

Борис Олександрович

голова архітектурно-містобудівної ради,

начальник управління архітектури

та містобудування Одеської міської ради;

Колокольников

Володимир Іванович

заступник голови архітектурно-містобудівної ради,

перший заступник начальника управління архітектури

та містобудування Одеської міської ради;

Детільє

Оксана Леонідівна

секретар архітектурно-містобудівної ради,

начальник відділу узгодження проектної

документації управління архітектури та

містобудування Одеської міської ради.

Члени архітектурно-містобудівної ради:

Андрієнко

Микола Миколайович

член виконавчого комітету Одеської міської ради,

голова правління науково-технічної

організації “Підйомні споруди”;

Бакланова

Наталія Володимирівна

директор юридичного департаменту

Одеської міської ради;                                                                                       

Бєліков

Юрій Володимирович

головний архітектор проектної студії “Бельетаж”,

член спілки архітекторів України (за згодою);

Боровський

Микола Дмитрович

голова постійної комісії Одеської міської ради з землеустрою

 і земельних правових відносин (за згодою);

Боринська

Тетяна Сергіївна

завідувачка відділу територіального управління по

Приморському району управління архітектури

та містобудування Одеської міської ради;

Вовк

Михайло Іванович

начальник головного управління МНС України

в Одеській області (за згодою); 

Вовк

Олександра Валентинівна

керівник архітектурно-планувальної майстерні “Архсоюз С”,

член спілки архітекторів України (за згодою); 

Глазирін

Володимир Львович

член правління Одеської обласної організації

спілки архітекторів України (за згодою); 

Голованов

Олександр Дмитрович 

член спілки архітекторів України (за згодою);

Графов

Сергій Сергійович 

консультант заступника міського голови;

 

Греков

Олександр Сергійович

начальник відділу містобудівного моніторингу та

реалізації генерального плану управління архітектури та містобудування Одеської міської ради; 

Грузинська

Яна Олександрівна

заступник начальника управління архітектури

та містобудування Одеської міської ради; 

Дмитрієвський

Олександр Миколайович

начальник філіалу ДП “Укрдержбудекспертиза”

(за згодою);

 

Зірчук

В’ячеслав Євгенович

член Правління Одеської обласної організації

спілки архітекторів України (за згодою); 

Касімов

Марат Міргазіянович

заступник начальника управління архітектури

та містобудування Одеської міської ради; 

Кліментьєв

Іван Миколайович 

головний санітарний лікар м. Одеси;                

 

Кліментьєв

Олег Ігорович 

директор КП “Одеспроект”;

 

Крук

В’ячеслав Юлійович

голова постійної комісії Одеської міської ради

з екології (за згодою);

Медвєдєв

Сергій Михайлович

виконуючий обов’язки директора

АТ “Одесцивільпроект” (за згодою); 

Мельник

Віктор Володимирович 

депутат Одеської міської ради, член постійної комісії

Одеської міської ради з будівництва

та архітектури (за згодою);

Мещеряков

Володимир Миколайович

начальник управління з питань охорони

об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради; 

Мироненко

Василь Іванович

голова Правління Одеської обласної організації

спілки архітекторів України (за згодою); 

Михайленко

Емілія Василівна

головний художник управління архітектури

та містобудування Одеської міської ради; 

Орлов

Олександр Віталійович

секретар постійної комісії Одеської міської ради

з будівництва та архітектури,

директор КП “Міське капітальне будівництво”

(за згодою); 

Повстанюк

Михайло Григорович

директор фірми “Архпроект-МДМ”,

член спілки архітекторів України (за згодою); 

Полонська

Тетяна Костянтинівна

голова організаційного комітету національного конкурсу

в галузі архітектури “Созидание” (за згодою);

Рафаєвич

Михайло Зиновійович

заступник голови постійної комісії

Одеської міської ради з охорони об’єктів

культурної спадщини (за згодою); 

Рева

Михайло Леонідович

член виконавчого комітету

Одеської міської ради; 

Савельєва

Наталія Володимирівна

начальник управління освіти та науки

Одеської міської ради; 

Свейда

Артур Янович

головний архітектор ТОВ “Домус” (за згодою);

 

Сліпченко

Ганна Вікторівна

завідувачка відділу територіального управління по

Малиновському району управління архітектури

та містобудування Одеської міської ради;

Стас

Іван Ілліч

начальник управління капітального будівництва

Одеської міської ради;

Суханов

Володимир Геннадійович

директор НПЦ “Екобуд” (за згодою);

Тютюнник

Олена В’ячеславівна

начальник Одеського міського управління

земельних ресурсів; 

Тарпан

Руслан Серафімович 

депутат Одеської міської ради (за згодою);

 

Форостянов

Георгій Володимирович

голова постійної комісії Одеської міської ради з

будівництва та архітектури (за згодою); 

Четаков

Юрій Іванович

заступник начальника управління архітектури

та містобудування Одеської міської ради; 

Шайденко

Михайло Олександрович 

архітектор (за згодою);

 

Шелковенко

Марина Сергіївна

завідувачка відділу територіального управління

по Київському району управління архітектури

та містобудування Одеської міської ради; 

Шнайдер

Станіслав Аркадійович

голова постійної комісії Одеської міської ради

з охорони об’єктів культурної спадщини (за згодою); 

Шпільовий

Костянтин Олегович

голова постійної комісії Одеської міської ради

з транспорту, зв’язку та морегосподарському

комплексу (за згодою); 

Штербуль

Наталія Анатоліївна

начальник управління охорони об’єктів

культурної спадщини Одеської облдержадміністрації

(за згодою); 

Якименко

Олена Олександрівна

начальник управління охорони здоров'я

Одеської міської ради; 

Яровий

Володимир Анатольович

начальник управління містобудівної політики та

архітектури Одеської облдержадміністрації (за згодою).

 

 

Керуюча справами                                                                        Т.М. Єршова


Страница создана: 2008.12.15 15:55