Внесено зміни рішенням виконкому Одеської міськради № 244 від 22.04.2021 р.

Внесено зміни рішенням виконкому Одеської міськради № 151 від 25.04.2019 р.

Внесено зміни рішенням виконкому Одеської міськради № 167 від 26.04.2018 р.

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 425 від 29.12.2016 р.

Про створення комісії з перевірки стану збереження та 
інвентаризації житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа, на правах власності або користування

Відповідно до статей 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», з метою забезпечення дотримання житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити комісію з перевірки стану збереження та інвентаризації житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа, на правах власності або користування, та затвердити її склад (додаток 1).
2. Затвердити Положення про комісію з перевірки стану збереження та інвентаризації житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа, на правах власності або користування (додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.

Міський голова               Г. Труханов
 
Керуюча справами         О. Оніщенко

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 29.12.2016 р.
№ 425

СКЛАД
комісії з перевірки стану збереження та інвентаризації житла, що належить
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,
а також особам з їх числа, на правах власності або користування

Цвірінько Зінаїда Миколаївна – голова комісії, заступник міського голови;

Дамаскіна Ірина Віталіївна – заступник голови комісії, начальник служби у справах дітей Одеської міської ради;

Гуцалюк Олена Олександрівна – секретар комісії, заступник начальника служби у справах дітей Одеської міської ради.

Члени комісії:

Аміци Олександр Сергійович – депутат Одеської міської ради (за згодою);

Багрій-Шахматова Марина Леонідівна – радник Одеського міського голови на громадських засадах (за згодою);

Гайдаржи Юлія Ігорівна – директор Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

Гіганов Богдан Вікторович – депутат Одеської міської ради (за згодою);

Китайська Олена Петрівна - директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Кірносова Інеса Павлівна – головний спеціаліст відділу загальної середньої, професійно-технічної освіти та виховної роботи департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Корнієнко Володимир Олександрович – депутат Одеської міської ради (за згодою);

Куценко Ірина Ігорівна – депутат Одеської міської ради (за згодою);

Леонідова Лілія Василівна – депутат Одеської міської ради (за згодою);

Лукашенко Микола Васильович – завідувач сектору обліку та розподілу житлової площі Київської районної адміністрації Одеської міської ради;

Миколайчук Ганна Валентинівна – в.о. керуючої справами Малиновськоїрайонної адміністрації Одеської міської ради;

Моргун Віталій Михайлович – заступник директора КУ «Муніципальна служба комунальної власності Одеської міської ради»;

Самарцева Ірина Павлівна – начальник відділу житлового господарства департаменту міського господарства Одеської міської ради;

Славов Олександр Анатолійович – головний спеціаліст-юрисконсульт служби у справах дітей Одеської міської ради;

Стрецкул Лілія Володимирівна – начальник відділу забезпечення діяльності органу опіки та піклування Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;

Шараг Наталя Василівна – головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності органу опіки та піклування Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;

Шибаєва Катерина Михайлівна – головний спеціаліст управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради;

Янушкевич Лариса Володимирівна – заступник начальника управління капітального будівництва Одеської міської ради.

Керуюча справами              О. Оніщенко

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 29.12.2016 р.
№ 425

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з перевірки стану збереження та інвентаризації житла, що належить
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,
а також особам з їх числа, на правах власності або користування

1. Комісія з перевірки стану збереження та інвентаризації житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа, на правах власності або користування (далі – Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою реалізації Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (далі – Програма).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:
- проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності або користуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;
- визначення черговості проведення робіт із капітального ремонту житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, що належить їм на праві власності, розгляд документів та матеріалів, подання їх на затвердження міському голові, профільним депутатським комісіям Одеської міської ради;
- готує пропозиції для міського голови щодо списків дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа для позачергового отримання житлового приміщення в порядку, визначеним статтею 46 Житлового кодексу України, згідно зі списками, сформованими районними адміністраціями Одеської міської ради;
- проведення інвентаризації житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності або користування.

4. Комісія має право:
- здійснювати обстеження умов проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа з метою оцінки стану житла;
- в разі потреби отримувати в установленому порядку інформацію від виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
- відповідно до діючого законодавства України співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності;
- готувати пропозиції з поліпшення житлових умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа і вносити їх на розгляд міському голові;
- вносити пропозиції міському голові щодо орієнтовних обсягів та чергового фінансування напрямів діяльності та заходів Програми на відповідний рік.

5. До складу Комісії входять: голова Комісії, заступник голови, секретар, представники виконавчих органів Одеської міської ради та представники комунальних підприємств та установ Одеської міської ради, та депутати Одеської міської ради, радники міського голови (за згодою).
За необхідності до участі в роботі Комісії з правом дорадчого голосу запрошуються працівники житлово-комунальних установ, правоохоронних органів, закладів охорони здоров’я, інших установ та організацій.

6. Основною формою роботи Комісії є засідання, які скликаються її головою, а в разі його тривалої відсутності – заступником голови Комісії.
Засідання Комісії веде голова, в разі його відсутності – заступник голови.
У разі відсутності на засіданні голови Комісії, його заступника та/або секретаря, Комісія може обрати шляхом голосування головуючого та секретаря засідання з числа присутніх членів.

7. Засідання Комісії проводяться за потреби, але не рідше ніж раз на півроку.
Комісія звітує про результати своєї діяльності перед міським головою раз на рік.

8. Засідання Комісії є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її загального складу.

9. Під час засідання Комісії ведеться протокол, який оформлюється секретарем Комісії (секретарем засідання) та підписується секретарем Комісії (секретарем засідання) та головою Комісії (головуючим засідання).

10. Рішення Комісії з питань, віднесених до її повноважень, приймаються простою більшістю голосів від загального складу присутніх на відповідному засіданні членів Комісії. В разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії (головуючого на засіданні) є вирішальним. Рішення Комісії заносяться до протоколу та окремим документом не оформлюються.

Керуюча справами    О. Оніщенко


Страница создана: 2017.01.04 14:00