Рішення
Одеської міської ради
№ 2776-VII від 14.12.2017 р.

Про припинення комунального підприємства

«Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»

шляхом перетворення

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статті 57 Господарського кодексу України, статей 106, 108 Цивільного кодексу України, з метою оптимізації управління суб’єктами господарювання Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити комунальне підприємство «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» шляхом перетворення у комунальну установу «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради.

2. Призначити комісію з реорганізації комунального підприємства «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» у складі згідно з додатком 1.

3. Затвердити статут комунальної установи «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради (додаток 2).

4. Встановити двомісячний строк для пред’явлення вимог кредиторів комунальному підприємству «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ», який обчислюється з дня оприлюднення повідомлення про його припинення. Вимоги кредиторів у письмовому вигляді надаються до комісії з реорганізації комунального підприємства «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ», призначеної згідно із пунктом 2 цього рішення, за адресою: м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 67А.

5. Доручити комісії з реорганізації комунального підприємства «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» здійснити заходи із припинення комунального підприємства «Спеціалізований монтажно- експлуатаційний підрозділ» у передбаченому чинним законодавством України порядку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань транспорту, дорожнього господарства, зв’язку і морегосподарського комплексу.

Міський голова                                      Г. Труханов

Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
від 14.12.2017 р.
№ 2776-VII

СКЛАД
комісії з реорганізації діяльності комунального підприємства
«Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»
 

 

Бондаренко В.В.
(реєстраційний номер облікової картки платника податків)
 
-
голова комісії, в.о. директора комунального підприємства «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»;
 
Барва І.А.
(реєстраційний номер облікової картки платника податків)
 
-
секретар комісії, юрисконсульт комунального підприємства «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ».
 
Члени комісії:
 
Васільєва Л.Г.
(реєстраційний номер облікової картки платника податків)
 
-
головний бухгалтер комунального підприємства «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»;
 
Войтович В.Й.
(реєстраційний номер облікової картки платника податків)
 
-
перший заступник директора комунального підприємства «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»;
 
Заколодяжна І.В.
(реєстраційний номер облікової картки платника податків)
 
-
заступник директора з економіки та фінансів комунального підприємства «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»;
 
Лисоконь В.Ю.
(реєстраційний номер облікової картки платника податків)
 
-
головний інженер комунального підприємства «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»;
 
Семененко О.Б.
(реєстраційний номер облікової картки платника податків)
-
старший інспектор з кадрів комунального підприємства «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ».
 

 

 Секретар ради                                                                 О. Потапський
 
Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
від 14.12.2017 р.
№ 2776-VII
СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МОНТАЖНО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ПІДРОЗДІЛ»
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Одеса – 2017

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ПІДРОЗДІЛ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Установа) створена для задоволення потреб територіальної громади міста Одеси у забезпеченні безпеки дорожнього руху із застосуванням технічних засобів інформаційно-телекомунікаційних, автоматизованих систем керування та нагляду за дорожнім рухом.
1.2. Засновником Установи є Одеська міська рада (далі – Засновник). Координацію діяльності Установи здійснює уповноважений орган – департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради (далі – Департамент).
1.3. Установа є правонаступником комунального підприємства «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ПІДРОЗДІЛ» (ідентифікаційний код – 33387623).
1.4. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Департаменту та цим Статутом.
1.5. Установа є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.
1.6. Установа має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штамп та бланки, необхідні для організації своєї діяльності.
1.7. Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства України. Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Установи.
1.8. Установа має право укладати договори, набувати майнові й особисті немайнові права, виконувати зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у суді.
1.9. Установа є неприбутковою бюджетною установою.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ УСТАНОВИ

 

2.1. Повне найменування Установи: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ПІДРОЗДІЛ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
2.2. Скорочене найменування Установи: КУ «СМЕП» ОМР.
2.3. Місцезнаходження Установи: Україна, Одеська область, 65006, м. Одеса, вулиця Розкидайлівська, 67А.

 

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УСТАНОВИ

 

3.1. Установа створена з метою організації в м. Одесі дорожнього руху із застосуванням технічних засобів інформаційно-телекомунікаційних, автоматизованих систем керування та нагляду за дорожнім рухом відповідно до правил і стандартів чинного законодавства України.
3.2. Завдання Установи:
3.2.1. Здійснення підготовки проектів та схем організації дорожнього руху на території міста та надання їх на погодження до Департаменту та відповідного підрозділу Національної поліції.
3.2.2. Проведення робіт з установки технічних засобів інформаційно-телекомунікаційних та автоматизованих систем керування і нагляду за дорожнім рухом за погодженими Департаментом та відповідним підрозділом Національної поліції проектами та схемами.
3.2.3. Проведення робіт з підтримки в належному експлуатаційному стані технічних засобів інформаційно-телекомунікаційних та автоматизованих систем керування та відео нагляду за дорожнім рухом та у разі необхідності проведення робіт по їх заміні.
3.2.4. Здійснення робіт з розробки проектів та схем організації дорожнього руху із застосуванням технічних засобів інформаційно-телекомунікаційних, автоматизованих систем керування та нагляду за дорожнім рухом з подальшим наданням на погодження до Департаменту та відповідного підрозділу Національної поліції.
3.2.5. Виконання комплексу робіт із забезпечення керування та безпеки дорожнього руху за допомогою високотехнологічних технічних засобів, у тому числі за допомогою автоматизованих систем керування дорожнім рухом.
3.2.6. Здійснення з керуючого пункту автоматизованої системи керування дорожнім рухом, моніторингу дорожнього руху за допомогою технологічного устаткування та камер відео спостереження, встановлених на території міста Одеси.
3.2.7. Здійснення установки дорожніх знаків, пішохідних огороджуваль-них турнікетів та нанесення дорожньої розмітки згідно із погодженими Департаментом та відповідним підрозділом Національної поліції проектами та схемами.
3.2.8. Здійснення моніторингу впливу впроваджених технічних засобів регулювання дорожнього руху на стан його безпеки.
3.2.9. Надання додаткових платних послуг за тарифами, затвердженими виконавчим комітетом Одеської міської ради відповідно до чинного законодавства України.
3.2.10. У разі, якщо для виконання окремих завдань Установи законодавством України передбачено отримання ліцензій, сертифікатів, свідоцтва тощо, Установа здійснює їх після отримання відповідних дозвільних документів.

 

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УСТАНОВИ

 

4.1. Управління Установою здійснюється її Засновником.
4.2. До виключної компетенції Засновника відноситься:
4.2.1. Затвердження Статуту Установи, внесення до нього змін.
4.2.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Установи.
4.3. Керівництво Установою здійснює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади на підставі розпорядження міського голови за поданням директора Департаменту.
4.4. Директор Установи:
- з усіх питань статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Установи підзвітний Засновнику, міському голові та Департаменту, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності Установи відповідно до мети створення та завдань згідно з чинним законодавством України;
- затверджує поточні плани діяльності Установи та заходи, необхідні для вирішення статутних завдань;
- видає накази, надає доручення;
- укладає контракти, договори, у тому числі трудові;
- без доручень діє від імені Установи, представляє її інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, в усіх установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності, судах тощо;
- організовує в Установі роботу з охорони праці, забезпечує створення безпечних умов праці, дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів України з питань охорони праці;
- несе відповідальність за добір кадрів та професійну підготовку працівників Установи;
- несе відповідальність за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни та організацію бухгалтерського обліку в Установі, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, установлених законодавством України;
- затверджує посадові інструкції працівників Установи;
- призначає на посади та звільняє з посад працівників Установи, розподіляє між ними обов’язки, затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає рішення щодо заохочення працівників Установи та застосування до них заходів дисциплінарного стягнення;
- забезпечує розгляд в установленому порядку звернень, заяв та скарг юридичних та фізичних осіб з питань діяльності Установи;
- веде особистий прийом громадян;
- формує штатний розпис Установи та надає його на затвердження директору Департаменту;
- приймає рішення з питань, пов’язаних з поточною діяльністю Установи;
- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

 

5. МАЙНО УСТАНОВИ

 

5.1. Майно Установи є власністю територіальної громади міста Одеси та закріплюється за нею на праві оперативного управління.
5.2. Майно Установи складають матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Установи.
5.3. Джерелами формування майна Установи є:
- кошти бюджету міста Одеси;
- власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі:
- гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування організацій, підприємств, фондів і громадян;
- інше майно, придбане на підставі та у спосіб, що не заборонені законодавством України.
5.4. Майно Установи не може бути внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим безоплатно або відчуженим без згоди Засновника.
5.5. Збитки, заподіяні Установі внаслідок порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами, відшкодовуються Установі у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

6. ФІНАНСУВАННЯ УСТАНОВИ

 

6.1. Утримання Установи здійснюється за рахунок бюджетних коштів та власних надходжень, отриманих у порядку, встановленому чинним законодавством України.
6.2. Ведення бухгалтерського обліку та звітності в Установі здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.
6.3. Департамент здійснює повноваження головного розпорядника коштів місцевого бюджету, доводить ліміти бюджетних призначень, контролює їх цільове використання, затверджує кошторис та штатний розпис Установи.

 

7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

7.1. Трудовий колектив Установи складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в її діяльності на основі трудового договору.
7.2. Трудові відносини Установи з членами трудового колективу регламентуються чинним законодавством України та колективним трудовим договором.

 

8. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ

 

8.1. Зміни до Статуту Установи затверджуються Засновником і підлягають реєстрації у встановленому порядку.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

 

9.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Установи здійснюється рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Установи здійснюється рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.
9.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.
9.5. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з дати внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.


Секретар ради                                            О. Потапський

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННОГО ГОЛОСОВАНИЯ


Страница создана: 2017.12.19 18:34