Рішення
Одеської міської ради
№ 4059-VII від 12.12.2018 р.

Про затвердження Статуту комунальної установи
«Міський інформаційно-аналітичний центр
Одеської міської ради» у новій редакції


Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою внесення відповідних реєстраційних змін щодо місцезнаходження комунальної установи «Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради» Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут комунальної установи «Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради» у новій редакції (додається).

2. Доручити директору комунальної установи «Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради» здійснити заходи з державної реєстрації Статуту комунальної установи «Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради» у новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань законності, депутатської етики і реалізації державної регуляторної політики.


Міський голова Г. Труханов


Додаток
до рішення Одеської міської ради
від 12.12.2018 р. № 4059-VII 


СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«МІСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «МІСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (далі – Установа) створена на основі комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
1.2. Найменування Установи:
1.2.1. Повне: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «МІСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ».
1.2.2. Скорочене: КУ «МІАЦ».
1.3. Засновником Установи є Одеська міська рада (далі – Засновник). Координацію діяльності Установи здійснює Уповноважений орган, що визначається розпорядженням міського голови.
1.4. Установа є неприбутковою бюджетною установою.
1.5. Установа є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.
1.6. Установа може мати відокремлене майно, самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки та штампи, необхідні для організації своєї роботи, рахунки в органах Державної казначейської служби України.
1.7. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Статутом.
1.8. Місцезнаходження Установи: 65017, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УСТАНОВИ

2.1. Основною метою діяльності Установи є забезпечення прийняття та розгляду звернень фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи, що подаються ними на «Гарячу лінію – Телефон довіри міського голови», на «Гарячу лінію мера по протидії корупції» та до «Єдиного центру звернень громадян» (далі – Звернення) відповідно до законодавства України та Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради.
2.2. Основними завданнями Установи є:
2.2.1. Прийняття Звернень за допомогою телекомунікаційних мереж (телефон, електронна пошта тощо), їх реєстрація та попередній розгляд.
2.2.2. Забезпечення ведення автоматизованої інформаційної бази Звернень.
2.2.3. Надання необхідних роз’яснень та інформації заявникам за допомогою телефонного зв’язку або електронної пошти на Звернення, що не потребують розгляду та додаткового вивчення комунальними підприємствами, установами, організаціями, виконавчими органами та службовими особами Одеської міської ради.
2.2.4. Моніторинг Звернень та стану їх розгляду комунальними підприємствами, установами, організаціями, виконавчими органами та службовими особами Одеської міської ради, надання відповідної інформації міському голові та службовим особам Одеської міської ради відповідно до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, а також Уповноваженому органу.
2.2.5. Забезпечення обліку та зберігання, в тому числі за допомогою електронного архівування, Звернень та результатів їх розгляду.


3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ

3.1. Управління Установою здійснюється її Засновником.
3.2. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.2.1. Затвердження Статуту Установи, внесення до нього змін.
3.2.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Установи.
3.3. Очолює Установу директор, який призначається на посаду і звільняється з посади на підставі розпорядження міського голови за поданням Уповноваженого органу.
3.4. Директор Установи:
- організовує її роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, звітує перед Одеською міською радою, виконавчим комітетом Одеської міської ради;
- затверджує поточні плани діяльності Установи, заходи, необхідні для вирішення завдань;
- видає у межах своєї компетенції акти організаційно-розпорядчого характеру, контролює їх виконання;
- без доручень діє від імені Установи, представляє її в усіх установах, підприємствах та організаціях;
- укладає угоди, видає доручення, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України;
- призначає на посади та звільняє з посад працівників установи, розподіляє між ними обов’язки, затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає рішення щодо заохочення працівників Установи та застосування до них заходів дисциплінарного стягнення – за погодженням з керівником уповноваженого органу;
- формує кошторис, штатний розпис Установи;
- забезпечує цільове використання коштів та майна Установи, організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та подання звітності в установленому порядку;
- приймає рішення з питань, пов’язаних з поточною діяльністю Установи;
- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.


4. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

4.1. Трудовий колектив Установи складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в її діяльності на основі трудового договору.
4.2. Трудові відносини Установи з членами трудового колективу регламентуються чинним законодавством України та колективним трудовим договором.

5. МАЙНО УСТАНОВИ

5.1. Майно Установи є власністю територіальної громади міста Одеси та закріплюється за нею на праві оперативного управління.
5.2. Майно Установи складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Установи.
5.3. Джерелами формування майна є:
- кошти бюджету міста Одеси;
- інше майно, придбане на підставі та у спосіб, не заборонені законодавством України.
5.4. Основні фонди Установи не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який інший спосіб без згоди Засновника.
5.5. Збитки, заподіяні Установі в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами, відшкодовуються Установі у порядку, встановленому чинним законодавством України.


6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ

6.1. Основу діяльності Установи складають бюджетні кошти, що забезпечують матеріально-технічний та соціальний розвиток Установи.
6.2. Ведення бухгалтерського обліку та звітності в Установі здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.
6.3. Установа відповідає за безпечні умови роботи, санітарно-гігієнічні норми, забезпечує вимоги із захисту працівників, дотримується норм пожежної безпеки.
6.4. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
6.5. Установі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників Установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

7.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
7.2. Реорганізація Установи здійснюється рішенням Засновника.
7.3. Ліквідація Установи здійснюється рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України.
7.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.
7.5. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з дати внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.


Секретар ради                                   О. Потапський

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

 

 


Страница создана: 2018.12.18 17:28