Рішення
Одеської міської ради
№ 4062-VII від 12.12.2018 р.

 

Про створення комунальної установи «Центр

невідкладної медичної допомоги» Одеської міської ради


Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, статей 81, 82, 87 - 93 Цивільного кодексу України, статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальну установу «Центр невідкладної медичної допомоги» Одеської міської ради.
2. Затвердити статут комунальної установи «Центр невідкладної медичної допомоги» Одеської міської ради (додається).
3. Доручити директору департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради здійснити заходи з державної реєстрації комунальної установи «Центр невідкладної медичної допомоги» Одеської міської ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань охорони здоров'я.


Міський голова Г. ТрухановДодаток
до рішення
Одеської міської ради
від 12.12.2018 р. 
№  4062-VIIСТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«ЦЕНТР НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ»
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Установа) є установою охорони здоров’я, заснованою на комунальній власності територіальної громади м. Одеси.
1.2. Засновником Установи є Одеська міська рада (далі – Засновник). Координацію діяльності Установи здійснює уповноважений орган – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради (далі – Департамент).
1.3. Установа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Основ законодавства України про охорону здоров’я, чинного законодавства України, рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів Департаменту та цього Статуту.
1.4. Установа є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.
1.5. Установа має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку зі своїм найменуванням і найменуванням вищого органу, ідентифікаційним кодом, штамп та бланки, необхідні для організації своєї діяльності.
1.6. Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства України. Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Установи.
1.7. Установа має право укладати договори, набувати майнові й особисті немайнові права, виконувати зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у суді.
1.8. Установа є неприбутковою бюджетною установою.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ УСТАНОВИ
2.1. Повне найменування Установи: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
2.2. Скорочене найменування Установи: КУ «ЦНМД» ОМР.
2.3. Місцезнаходження Установи: Україна, 65017, місто Одеса, вул. Косовська, 2 -Д.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
3.1. Установа створена з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я шляхом надання населенню невідкладної та консультативної медичної допомоги, а також вжиття заходів з профілактики захворювань та підтримки громадського здоров’я.
3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Установи є:
3.2.1. Медична практика з надання населенню невідкладної медичної допомоги.
3.2.2. Організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством.
3.2.3. Забезпечення взаємодії закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси з оперативно-диспетчерською службою центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
3.2.4. Приймання від населення звернень щодо надання невідкладної медичної допомоги.
3.2.5. Організація транспортування пацієнтів, які потребують медичного супроводження у заклади охорони здоров’я.
3.2.6. Надання консультаційної та довідкової допомоги.
3.2.7. Взаємодія з приймальним відділеннями стаціонарних закладів охорони здоров’я з метою безперервності та послідовності надання медичної допомоги населенню міста.
3.2.8. Придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання, відпуск, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України.
3.2.9. Технічне забезпечення та обслуговування транспортних засобів Установи, систем зв'язку з бригадами невідкладної медичної допомоги.
3.2.10. Запровадження в практику роботи сучасних методів і засобів діагностики та лікування, стандартів і клінічних протоколів надання медичної допомоги.
3.2.11. Надання телемедичної консультативної допомоги іншим закладам охорони здоров’я госпітального округу.
3.2.12. Забезпечення населення своєчасною та якісною медичною допомогою відповідно до затверджених МОЗ України клінічних протоколів.
3.2.13. Ведення затвердженої в установленому порядку облікової та звітної документації, проведення постійного моніторингу якості надання медичної допомоги та складання звітів за затвердженою формою.
3.2.14. Приймати участь у реалізації державних та регіональних програм.
3.2.15. Надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів.
3.2.16. Надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України.
3.2.17. Надання медичної допомоги, передбаченої цим Статутом, іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України, на платній основі в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
3.2.18. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Установи.
3.2.19. Організація навчання та практична підготовка медичних і немедичних працівників з питань надання невідкладної медичної допомоги.
3.2.20. Взаємодія з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, а також з соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування.
3.2.21. Впровадження сучасних інформаційних технологій.
3.2.22. Проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги.
3.2.23. Організація медико-санітарного забезпечення масових заходів, у тому числі при обслуговуванні спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, а також в зонах відпочинку та туризму.
3.3. Здійснення інших видів діяльності у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Провадження видів діяльності, для яких необхідне одержання дозволу (ліцензії), здійснюється Установою після одержання відповідного дозволу (ліцензії) згідно з чинним законодавством України.
3.4. Установа здійснює обробку персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин у сфері охорони здоров’я, трудових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління персоналом, зокрема ведення кадрового діловодства.

4. МАЙНО УСТАНОВИ
4.1. Майно Установи є власністю територіальної громади м. Одеси та закріплюється за нею на праві оперативного управління.
4.2. Майно Установи складається з основних фондів та оборотних коштів, а також інших матеріальних і нематеріальних активів, цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі Установи.
4.3. Джерелами формування майна Установи є:
4.3.1. Бюджетні кошти.
4.3.2. Власні надходження, отримані у порядку, встановленому чинним законодавством України, у тому числі:
- від надання платних послуг населенню, у тому числі за договорами з підприємствами, організаціями та установами;
- плата за оренду майна;
- благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, фондів і громадян;
- інше майно, придбане на підставі та у спосіб, не заборонені чинним законодавством України.
4.4. Оренда будинків, приміщень, споруд, устаткування, землі регулюється чинним законодавством України.
4.5. Збитки, заподіяні Установі в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Установі в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УСТАНОВИ
5.1. Установа має право:
5.1.1. Самостійно планувати свою діяльність згідно з плановими завданнями Департаменту, контрольними показниками; визначати стратегію й основні напрямки свого розвитку відповідно до комплексних і цільових загальнодержавних і місцевих програм, галузевих науково-медичних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку медичних послуг, робіт і економічної ситуації.
5.1.2. Укладати угоди про спільну діяльність з дозволу Засновника та інші договори з підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства України.
5.1.3. Для забезпечення планових завдань і контрольних показників Департаменту, збереження профілю Установа може створювати філії, відділення та інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи.
5.2. Установа зобов’язана:
5.2.1. Забезпечувати надання медичних послуг, дотримуючись затверджених у встановленому порядку стандартів якості надання медичної допомоги, клінічних протоколів і вимог санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.
5.2.2. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань відповідно до чинного законодавства України за результатами своєї діяльності.
5.2.3. Своєчасно здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, своєчасно освоювати нові виробничі потужності і вводити в дію придбане устаткування та техніку.
5.2.4. Здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення своєї діяльності.
5.2.5. Набувати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій, установ і осіб незалежно від форми власності.
5.2.6. Надавати відповідно до планових завдань, контрольних показників та укладених договорів медичні послуги та здійснювати інші види діяльності.
5.2.7. Забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
5.2.8. Здійснювати заходи з удосконалення системи оплати праці працівників з метою посилення їхньої матеріальної зацікавленості як у результатах власної праці, так і в загальних підсумках роботи Установи.
5.2.9. Забезпечувати цільове використання закріпленого за нею майна та виділених бюджетних коштів.
5.2.10. Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
5.3. Установа здійснює облік і веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства України.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ
6.1. До виключної компетенції Засновника належить:
6.1.1. Затвердження Статуту Установи, внесення до нього змін.
6.1.2. Прийняття рішень про припинення діяльності Установи.
6.2. Керівництво Установою здійснює її керівник – директор.
6.3. Призначення на посаду та звільнення з посади директора Установи здійснюється міським головою за поданням директора Департаменту. Директор Установи призначається на посаду шляхом укладання з ним контракту.
6.4. Директор Установи:
6.4.1. Самостійно вирішує питання діяльності Установи, за винятком віднесених до компетенції Одеської міської ради, її виконавчого комітету, Департаменту.
6.4.2. Несе персональну відповідальність за стан діяльності Установи, за додержання вимог чинного законодавства України, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів Департаменту та цього Статуту.
6.4.3. Діє без довіреності від імені Установи, представляє її інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Установи і вирішує питання діяльності Установи у межах та у визначеному законодавством та Статутом порядку.
6.4.4. Розпоряджається коштами та майном Установи відповідно до чинного законодавства України, рішень Засновника і цього Статуту.
6.4.5. Укладає договори, видає доручення в межах своїх повноважень.
6.4.6. Несе особисту відповідальність за результатами своєї діяльності.
6.4.7. Несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність Установи, у тому числі за цільове використання бюджетних коштів.
6.4.8. Визначає організаційну структуру Установи, граничну чисельність працівників, штатний розпис та подає їх на затвердження до Департаменту, затверджує положення про структурні підрозділи Установи.
6.4.9. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Установи.
6.4.10. Організовує акредитацію та ліцензування Установи, отримання Установою інших дозвільних документів.
6.4.11. Приймає та звільняє працівників згідно з Кодексом законів про працю України.
6.4.12. Встановлює правила внутрішнього розпорядку за узгодженням із профспілковим комітетом.
6.4.13. Несе персональну відповідальність за дотримання порядку ведення обліку та складання статистичної звітності.
6.4.14. Забезпечує збереження, належну експлуатацію та ефективне використання майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що надане у користування Установі на праві оперативного управління.
6.4.15. Забезпечує правильність та ефективність використання бюджетних коштів.
6.4.16. Вирішує інші питання, віднесені законодавством України, Засновником, цим Статутом, контрактом та Департаментом до компетенції керівника.
6.5. Право першого підпису на фінансових документах має директор Установи. Право другого підпису на фінансових документах має головний бухгалтер централізованої бухгалтерії, що обслуговує Установу.
6.6. Вирішення соціально-економічних питань і врегулювання трудових відносин стосовно діяльності Установи покладається на адміністрацію Установи та профспілковий комітет і відображається в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Установи.

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ
7.1. Джерелом формування фінансових ресурсів Установи є кошти бюджету, власні надходження, у тому числі надходження від надання платних послуг, дозволених чинним законодавством України, інші надходження.
7.2. Установа витрачає кошти, суворо дотримуючись фінансово-бюджетної дисципліни та забезпечуючи максимальну економію матеріальних цінностей і коштів.
7.3. Фінансування Установи здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до схеми фінансування галузі «Охорона здоров'я», затвердженої розпорядженням міського голови.
7.4. Бухгалтерський облік та фінансове забезпечення діяльності Установи здійснюється централізованою бухгалтерією при лікувально-профілактичній установі, визначеній розпорядженням міського голови.
7.5. Відносини Установи з іншими підприємствами, організаціями, установами та громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються за договорами.
7.6. Установа за згодою Засновника здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України.
7.7. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
7.8. Установі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників Установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), Департаменту та інших пов’язаних з ними осіб.

8. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
8.1. Працівники Установи мають право брати участь в управлінні Установою через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво; вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Установи, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
8.2. Трудовий колектив Установи складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь в її діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Установою.
8.3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Установи регулюються колективним договором та чинним законодавством України.

9. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ
9.1. Зміни до Статуту Установи затверджуються Засновником і підлягають реєстрації у встановленому порядку.

10. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ УСТАНОВИ
10.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
10.2. Реорганізація Установи здійснюється рішенням Засновника.
10.3. Ліквідація Установи здійснюється рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.
10.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.
10.5. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з дати внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.Секретар ради О. Потапський

 


 


РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ


Страница создана: 2018.12.18 18:31