Рішення
Одеської міської ради
№ 4063-VII від 12.12.2018 р.

 

Про затвердження статуту комунальної установи

«Міський підлітково-молодіжний центр» у новій редакції


Відповідно статті 25, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», з метою підвищення ефективності та оптимізації діяльності комунальної установи «Міський підлітково-молодіжний центр» Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити статут комунальної установи «Міський підлітково-молодіжний центр» у новій редакції (додається).

2. Доручити директору комунальної установи «Міський підлітково-молодіжний центр» здійснити заходи з державної реєстрації Статуту, зазначеного у пункті 1 цього рішення, відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань освіти, культури, спорту та туризму.Міський голова Г. Труханов


 

Додаток
до рішення Одеської міської ради
від 12.12.2018 р.
№ 4063-VII СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«МІСЬКИЙ ПІДЛІТКОВО-МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР»
(нова редакція) 


 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «МІСЬКИЙ ПІДЛІТКОВО-МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР» (далі – Установа) є комунальним бюджетним позашкільним навчальним закладом, заснованим на власності територіальної громади міста Одеси, який створений відповідно до чинного законодавства України.
1.2. Офіційне найменування Установи:
1.2.1. Повна назва: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «МІСЬКИЙ ПІДЛІТКОВО-МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР».
1.2.2. Скорочена назва: КУ «МПМЦ».
1.3. Місцезнаходження Установи: м. Одеса, вул. Канатна, 134.
1.4. Установа є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.
1.5. Установа має печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки та штампи, необхідні для організації своєї роботи. Установа має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України.
1.6. Установа є неприбутковою бюджетною установою.
1.7. Засновником Установи є Одеська міська рада (далі – Засновник). Уповноваженим органом управління є департамент внутрішньої політики Одеської міської ради (далі – уповноважений орган).
1.8. Установа створена з метою реалізації державної політики у сфері виховання дітей, сімей та молоді за місцем їх проживання. За умови наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів в Установі можуть створюватись гуртки та творчі об’єднання різних напрямів позашкільної освіти.
1.9. Завданнями Установи є:
- навчання і виховання дітей, підлітків та молоді за місцем проживання;
- виховання громадянина України;
- вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
- виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
- виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;
- виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;
- створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;
- формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
- задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;
- задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
- пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;
- організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;
- виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;
- формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;
- здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;
- забезпечення педагогічно доцільної системи соціальних взаємодій в інтересах дітей, підлітків та молоді, попередження та корекція асоціальної поведінки, організація їх дозвілля і відпочинку;
- навчання та виховання вихованців, учнів і слухачів в позаурочний та позанавчальний час, надання додаткової освіти, спрямованої на здобуття знань, умінь та навичок за інтересами, дошкільної та допрофесійної підготовки, а також забезпечення потреби особистості в духовному, історико-культурному розвитку, творчій самореалізації.
1.10. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами органу управління освітою та цим Статутом.
1.11. Мова навчання і виховання в Установі визначається відповідно до законодавства України.
1.12. Установа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.
1.13. Установа несе відповідальність за:
- безпечні умови освітньо-виховної діяльності;
- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, наукової, виробничої діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни.
1.14. Установа має право:
- проходити в установленому порядку державну атестацію;
- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із уповноваженим органом управління;
- розробляти робочі навчальні плани з урахуванням типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити пошукову, експериментальну роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб.
1.15. Взаємовідносини Установи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Установа проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну та спортивну роботу.
2.2. Установа працює за річним планом роботи, погодженим із уповноваженим органом управління.
2.3. Навчально-виховний процес в Установі здійснюється за типовими, навчальними планами і програмами, що затверджуються Міністерством освіти і науки України, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими уповноваженим органом.
2.4. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у підгрупах та групах або об’єднаннях. Залежно від програми навчання проводиться від одного місяця до кількох років.
Програмами може бути передбачена індивідуальна робота з творчо обдарованими дітьми, дітьми-інвалідами, а також в гуртках, пов’язаних з особливими умовами і виконанням робіт на верстатах, обладнанні різного профілю (згідно зі санітарно-гігієнічними нормами та правилами техніки безпеки), з чисельним складом, що становить не більше 5 вихованців, учнів, слухачів.
2.5. Експериментальні навчальні плани складаються Установою з урахуванням типового навчального плану.
2.6. Індивідуальне навчання в Установі проводиться відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки України, у групах з чисельним складом не більше 5 вихованців. Установа може здійснювати індивідуальну роботу з дітьми-інвалідами як у Закладі, так і за місцем мешкання.
2.7. Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, відділень, відділів, студій та інших творчих об’єднань (далі – гуртків, груп та інших творчих об’єднань) в Установі становить, як правило, 10-15 вихованців, учнів і слухачів.
Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об’єднань встановлюється директором Установи залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців і не може становити більш 25 вихованців.
2.8. Тривалість заняття визначається навчальними планами та програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів, слухачів:
- віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;
- віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;
- старшого віку – 45 хвилин.
Короткі перерви між заняттями є робочим часом педагогічного працівника і визначаються щоденним режимом роботи Установи.
Участь у концертних програмах зараховується як робочий час педагога. В групах, класах і ансамблях під час зведених занять та репетицій допускається одночасно робота двох або кількох педагогів.
2.9. До Установи зараховуються діти, підлітки, молодь та батьки вихованців віком від 5 до 35 років. Прийом до Установи може здійснюватися протягом навчального року (по закінченні комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, на безконкурсній основі.
2.10. Для зарахування вихованців до хореографічних, туристичних, спортивних об’єднань потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених об’єднаннях.
2.11. Навчально-виховний процес в Установі здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я. У навчально-виховному процесі використовуються різні форми роботи: групові та індивідуальні заняття, гурткова та клубна робота, урок, лекція, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, концерт, вистава, ігрова програма, змагання, конкурс, навчально-тренувальні заняття, репетиція, похід, екскурсія тощо.
2.12. Навчальний рік в Установі починається 1 вересня.
Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 01 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання Установи.
Тривалість навчального року в Установі встановлюється Міністерством освіти і науки України.
У канікулярні, вихідні та святкові дні Установа може працювати за окремим планом, затвердженим директором Установи зі змінним або постійним складом вихованців.
2.13. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання Установи класифікуються за трьома рівнями: початковим, основним, вищим.
2.14. Установа може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі виробничу та педагогічну практику учнів і студентів загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів.
Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців, учнів і слухачів, підтримки їх професійних навичок Установа, за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки, може організовувати виконання замовлень підприємств, установ та організацій на виготовлення продукції (виконання робіт).
2.15. Установа може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів та інших закладів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.
2.16. Установа проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань.
В Установі можуть функціонувати методичні об’єднання, відділи, відділення, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.
З метою вдосконалення системи навчання та виховання в Установі можуть створюватися методичні ради, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники цієї Установи та інші учасники навчально-виховного процесу.
Установа може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами.
2.17. Згідно з рішенням Засновника на підставі відповідних угод Установа може надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам міста, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.
2.18. З метою визначення рівня практичної підготовки вихованців, учнів і слухачів Установа проводить організаційно-масову роботу у формі конференції, концерту, змагання, походу, екскурсії, експедиції, навчально-тренувального збору та в інших формах.

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Установі є:
- вихованці, учні і слухачі;
- директор, заступник директора Установи;
- педагогічні працівники, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;
- батьки або особи, які їх замінюють;
- представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.
3.2. Вихованці, учні і слухачі Установи мають право на:
- здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
- добровільний вибір позашкільного навчального закладу та виду діяльності;
- навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях в одному позашкільному навчальному закладі;
- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою Установи;
- участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;
- представлення в органах громадського самоврядування Установи;
- вільне вираження поглядів, переконань;
- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;
- різні види морального стимулювання та матеріального заохочення відповідно до законодавства України.
3.3. Вихованці, учні і слухачі Установи зобов’язані:
- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
- підвищувати загальний культурний рівень;
- дотримуватися морально-етичних норм;
- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
- бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
- дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку Установи.
3.4. Педагогічні працівники Установи мають право на:
- внесення керівництву Установи пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд педагогічної ради Установи пропозицій щодо морального та матеріального заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку Установи;
- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування Установи, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
- проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;
- вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами Установи;
- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства України;
- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
- об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України.
3.5. Педагогічні працівники Установи зобов’язані:
- виконувати навчальні плани та програми Установи;
- надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів Установи;
- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів Установи відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;
- визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів Установи, вибирати адекватні засоби їх реалізації;
- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, учнями і слухачами Установи морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку Установи, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу в Установі;
- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і слухача Установи, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
- виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;
- берегти здоров’я вихованців, учнів і слухачів Установи, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
- виховувати повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;
- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
- вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);
- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки України, принципів загальнолюдської моралі;
- дотримуватися вимог цього Статуту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку Установи та свої посадові обов’язки;
- брати участь у роботі педагогічної ради Установи;
- виконувати накази та доручення директора Установи, уповноваженого органу.
3.6. Викладачі, керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань Установи працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором Установи. Зміна розкладу і місця проведення занять без дозволу директора Установи забороняється.
3.7. Обсяг педагогічного навантаження в Установі визначається її директором згідно із законодавством України і затверджується уповноваженим органом.
Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження в Установі протягом навчального року здійснюється директором у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства України про працю.
3.8. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством України.
3.9. Педагогічні працівники Установи підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.
3.10. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, мають право:
- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування Установи;
- звертатися до уповноваженого органу управління, директора Установи та органів громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;
- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності;
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Установи;
- захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах громадського самоврядування Установи та у відповідних державних, судових органах.

IV. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ

4.1. Управління Установою здійснює її Засновник. Координацію діяльності Установи здійснює уповноважений орган.
Керівництво Установою здійснює її директор, яким може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
4.2. Директор, заступники директора, педагогічні та інші працівники Установи призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства України.
4.3. Директор Установи:
- здійснює керівництво колективом Установи, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
- організовує навчально-виховний процес в Установі;
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців, учнів і слухачів Установи;
- створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами Установи позашкільної освіти;
- забезпечує дотримання в Установі вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
- розпоряджається в установленому порядку майном та коштами Установи;
- встановлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Установи відповідно до законодавства України;
- представляє Установу в усіх підприємствах, установах та організаціях і звітує перед Засновником або уповноваженим органом, щодо результатів діяльності Установи;
- надає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі Установи;
- забезпечує право вихованців, учнів і слухачів Установи на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- видає у межах своєї компетенції накази та доручення і контролює їх виконання;
- застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення до працівників Установи;
- затверджує посадові обов’язки працівників Установи.
Директор Установи має право першого підпису на платіжних документах для здійснення видатків, а другого підпису – головний бухгалтер (бухгалтер) централізованої бухгалтерії (бухгалтерії).
4.4. Директор Установи є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління Установою.
4.5. Педагогічна рада Установи:
- розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, тренувальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи Установи, її структурних підрозділів, гуртків, груп, клубів та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності Установи, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань;
- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
- створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;
- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.
4.6. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Установи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два на рік.
4.7. Органом громадського самоврядування Установи є загальні збори колективу Закладу. У період між загальними зборами діє рада Установи.
Рада Установи:
- організовує виконання рішень загальних зборів колективу Установи;
- вносить пропозиції директору Установи щодо перспектив її розвитку;
- розглядає та погоджує з уповноваженим органом режим роботи Установи, заходи щодо зміцнення її матеріально-технічної бази та поліпшення умов діяльності;
- вносить пропозиції директору Установи про стимулювання педагогічних та інших працівників Установи в межах фонду матеріального заохочення;
- спільно з батьками забезпечує соціальний захист вихованців, учнів, слухачів Установи.
4.8. В Установі за рішенням загальних зборів можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Майно Установи є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси і закріплюється за нею на праві оперативного управління.
5.2. Майно Установи складають матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Установи.
5.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Установи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Збитки, завдані Установі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства України.
5.4. Основні фонди Установи не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, здані в оренду, передані або відчужені будь-якими засобами без згоди Засновника.
5.5. Для проведення навчально-виховної, дозвіллєво-розважальної, тренувальної та оздоровчо-спортивної роботи Установі надаються в користування (оренду) культурні, спортивні, оздоровчі об’єкти та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування (оренду) визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська діяльність Установи здійснюється на основі її кошторису. Установа одержує бюджетні кошти відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.
6.2. Фінансування Установи здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси та за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
6.3. Додатковими джерелами фінансування Установи є:
- кошти, отримані за надання додаткових послуг;
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;
- інші кошти, не заборонені чинним законодавством України.
6.4. Установа може надавати платні послуги відповідно до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, та у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
Платні послуги з певних видів діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Установою за наявності відповідних ліцензій.
Установою не можуть надаватися платні послуги замість або в межах освітньої діяльності, визначеної навчальними планами і програмами.
6.5. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
6.6. Установі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників Установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), уповноваженого органу та інших пов’язаних з ними осіб.
6.7. Бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Установа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.
7.2. Установа має право укладати угоди про співробітництво, співпрацювати з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством України порядку.

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ УСТАНОВИ

8.1. Державний контроль за діяльністю Установи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері позашкільної освіти.
8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Установи є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
8.3. У період між атестацією уповноваженим органом проводяться перевірки (інспектування) Установи з питань, пов’язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 2 разів на рік. Перевірки Установи з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться її Засновником відповідно до чинного законодавства України.

ІХ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ

9.1. Зміни до Статуту Установи затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації.

Х. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

10.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) на підставі рішення Засновника або ліквідації в порядку, визначеному законодавством України.
10.2. У разі припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.
10.3. Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з дня внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Секретар ради                                      О. Потапський
 


РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

 

 

 
Страница создана: 2018.12.18 18:37