Рішення
Одеської міської ради
№ 4064-VII від 12.12.2018 р.

 

Про затвердження Умов оплати праці працівників комунальної

установи «Центр невідкладної медичної допомоги» Одеської міської ради
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 98 Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» Одеська міська рада

ВИРШИЛА:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників комунальної установи «Центр невідкладної медичної допомоги» Одеської міської ради (додаються).

2. Доручити директору комунальної установи «Центр невідкладної медичної допомоги» Одеської міської ради у межах затвердженого фонду заробітної плати установити працівникам посадові оклади, доплати та надбавки, виходячи з розмірів, передбачених Умовами, зазначеними у пункті 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань охорони здоров’я.


Міський голова Г. Труханов
Додаток
до рішення
Одеської міської ради
від 12.12.2018 р. 

 
№ 4064-VII

 УМОВИ
оплати праці працівників комунальної установи «Центр невідкладної

медичної допомоги» Одеської міської ради (далі – Установа)1. Розміри посадових окладів працівників Установи розраховуються згідно із схемою коефіцієнтів співвідношення посадового окладу до прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб на 01 січня календарного року (додається)
2. Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.
При обчисленні розміру заробітної плати працівника, для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.
У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.
Заробітна плата працівникам Установи індексується відповідно до Закону України «Про індексацію грошових коштів населення».
3. Оплата праці керівних працівників Установи здійснюється за 1 групою оплати праці, встановленою наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення».
5. За наявності кваліфікаційної категорії за спеціальністю «організація та управління охороною здоров'я» директору Установи та його заступнику з медичних питань посадовий оклад, що відповідає тарифному розряду за групою з оплати праці, підвищується:
- вищу кваліфікаційну категорію - на 44,9 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;
- першу кваліфікаційну категорію - на 31,9 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;
- другу кваліфікаційну категорію - на 24,1 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду.
6. За умови виконання основних функцій Установи, за рішенням уповноваженого органу Одеської міської ради у сфері охорони здоров’я, в межах фонду оплати праці директору Установи додатково може встановлюватися надбавка за складність, напруженість у роботі у розмірі до 50 відсотків посадового окладу.
7. Директору Установи та його заступнику з медичних питань, за рішенням уповноваженого органу Одеської міської ради у сфері охорони здоров’я, в межах фонду оплати праці може бути дозволена робота за спеціальністю в межах робочого часу на основній посаді з виплатою їм до 25 % від посадового окладу відповідної спеціальності.
8. Преміювання директора Установи, встановлення йому надбавок і доплат стимулюючого характеру до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням уповноваженого органу Одеської міської ради у сфері охорони здоров’я.
9. У разі неналежного виконання функціональних обов’язків розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.
10. Посадові оклади заступників директора Установи встановлюються на 5 - 15 відсотків нижче від посадового окладу директора Установи, а головного бухгалтера - на 10-30 відсотків.
11. Директору Установи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі, надається право встановлювати конкретні розміри посадових окладів, їх підвищень, доплат та надбавок до них, а саме:
11.1. Медичним працівникам, спеціалістам та робітникам Установи:
11.1.1. Підвищення посадових окладів - керівникам структурних підрозділів - лікарям на 10-25 відсотків у залежності від обсягу роботи.
Підвищення на 10 відсотків посадових окладів, що відповідають тарифному розряду, старшим лікарям, сестрам медичним, фельдшерам та іншим фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою.
11.1.2. Доплати:
- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).
Зазначені види доплат не встановлюються директору Установи, його заступникам, керівникам структурних підрозділів Установи та їх заступникам.
- за науковий ступінь доктора наук у розмірі 25 відсотків, кандидата наук у розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем (медична, фармацевтична, тощо) збігається з наявним почесним званням.
- за використання у роботі дезінфікуючих засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, у розмірі 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).
11.1.3. Надбавки у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
- за високі досягнення у праці;
- за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
- за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
- за наявність почесного звання України, СРСР, союзних республік СРСР у розмірах:
- «заслужений» - 20 відсотків посадового окладу;
- «народний» - 40 відсотків посадового окладу.
За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням як за основною посадою, так і за сумісництвом.
- за вислугу років залежно від стажу роботи в такому розмірі: понад 3 років – 10 відсотків від посадового окладу, понад 10 років – 20 відсотків від посадового окладу, понад 20 років - 30 відсотків від посадового окладу;
- за тривалість безперервної роботи: від 3 до 5 років - 20 відсотків, від 5 до 7 років - 40 відсотків, понад 7 років - 60 відсотків посадового окладу.
Зазначені надбавки встановлюються лікарям та фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою.
11.2. Водіям автотранспортних засобів:
- підвищення місячних тарифних ставок на 20 % за керування санітарним транспортом;
- надбавки за класність водіям II класу – 10 відсотків, водіям I класу – 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
- доплати за ненормований робочий день – у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;
- надбавки у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання) та складність, напруженість у роботі.
- за тривалість безперервної роботи: від 3 до 5 років - 20 відсотків, від 5 до 7 років - 40 відсотків, понад 7 років - 60 відсотків посадового окладу.
12. Медичним працівникам та водійському складу встановлюється доплата у розмірі до 50 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку.
13. Порядок і умови преміювання встановлюються Положенням про преміювання, затвердженим директором, за погодженням з відповідним профспілковим органом (радою представників трудового колективу) згідно з колективним договором.
14. Працівникам Установи надається матеріальна допомога один раз на рік, у тому числі на оздоровлення, у розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату.
15. Оплата праці працівників, посади яких не передбачені цими умовами, здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки.
16. Ці Умови застосовуються з дня державної реєстрації Установи у встановленому законодавством України порядку.Секретар ради О. Потапський

 

Додаток
до Умов оплати праці
 
 
Схема
коефіцієнтів співвідношення посадового окладу до прожиткового мінімуму
встановленого для працездатних осіб на 01 січня календарного року

Найменування посад
Тарифний розряд
Тарифний коефіцієнт
Адміністративний та допоміжний персонал
Директор
18
3,21
Начальник відділу
 
11
1,97
Старший інспектор з кадрів
 
7
1,54
Інспектор з кадрів
 
6
1,45
Інженер з охорони праці
 
8-11
1,64 - 1,97
Інженери та фахівці усіх спеціальностей
 
7-10
1,54 - 1,82
Механік, старший механік
 
7 - 8
 
1,54 - 1,64
Техніки всіх спеціальностей
 
5 – 7
 
1,36- 1,54
Завідувач господарства
 
7
 
1,54
Секретар, секретар – друкарка
 
4 – 5
 
1,27- 1,36
Слюсарі, оператори котельної, електромеханіки, електромонтери всіх найменувань та інші робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи з ремонту, налагодження, обслуговування обладнання, будівель, автомобілів тощо:        2 кваліфікаційного розряду
        3 кваліфікаційного розряду
        4 кваліфікаційного розряду
3-5
 
1,18- 1,36
Робітники, які виконують прості некваліфіковані або допоміжні роботи
1-2
1- 1,09
Водії автотранспортних засобів:
- легковий автомобіль (у тому числі спеціальний) з робочим обсягом двигуна:
        до 1,8 л
        понад 1,8 до 3,5 л
        понад 3,5л
2-4
1,09- 1,27
Медичний персонал
Лікарі
9 – 13
1,73- 2,27
Медичні сестри та фельдшери
 
7 – 10
 
1,54- 1,82
Статистик медичний
 
6 - 9
 
1,45- 1,73
Сестра - господиня
 
4
 
1,27
Реєстратор медичний
5
1,36

 
 
 


Страница создана: 2018.12.18 18:48