Рішення
Одеської міської ради
№ 4184-VII від 30.01.2019 р.

Про затвердження Положення про управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради у новій редакції

Відповідно до статей 25, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою підвищення ефективності реалізації повноважень, наданих виконавчим органам Одеської міської ради, Одеська міська рада

Вирішила:

1. Затвердити Положення про управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради у новій редакції (додається).
2. Доручити начальнику управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради здійснити заходи з державної реєстрації Положення, зазначеного у пункті 1 цього рішення, відповідно до вимог чинного законодавства України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі, міжнародних відносин та інформаційних технологій.

Міський голова   Г. Труханов

Додаток до рішення Одеської міської ради
від 30.01.2019 р. № 4184-VII

Положення про управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (нова редакція)

1. Загальні положення 
1.1. Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (далі – Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради і створено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Повне найменування українською мовою: УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
1.3. Управління є юридичною особою, має рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи та бланки.
1.4. Реорганізація та ліквідація Управління, внесення змін до цього Положення здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
1.5. Фінансування видатків Управління здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Одеси.
1.6. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
1.7. Місцезнаходження Управління: Україна, 65074, м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д.

2. Завдання та функції управління 
2.1. Завданнями Управління є:
2.1.1. Здійснення відповідно до чинного законодавства України контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
2.1.2. Здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг; організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку усіх форм торгівлі.
2.1.3. Контроль за дотриманням Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів.
2.1.4. Контроль за дотриманням правил торгівлі на ринках.
2.1.5. Контроль за дотриманням чинного законодавства України щодо захисту прав споживачів.
2.1.6. Здійснення заходів з державного нагляду (контролю) щодо виявлення та запобігання порушенням вимог чинного законодавства України суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг.
2.1.7. Самоврядний контроль за станом території об’єктів благоустрою, на яких розташовані об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, елементи вуличної торгівлі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки.
2.2. Функціями Управління є:
2.2.1. Участь в управлінні підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, які належать до комунальної власності територіальної громади, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, що надаються населенню, встановлення їх режиму роботи.
2.2.2. Внесення пропозицій про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання комунальних підприємств у сфері торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування для подальшого внесення відповідного проекту рішення на розгляд Одеській міській раді.
2.2.3. Вжиття заходів щодо впорядкування стихійної торгівлі спільно з правоохоронними органами.
2.2.4. Обстеження ринків з метою контролю відповідності фактично займаної ринком території плану території ринку, затвердженого виконавчим комітетом Одеської міської ради.
2.2.5. Надання методичної, консультаційної та організаційної допомоги підприємствам торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування всіх форм власності з питань, що належать до компетенції Управління.
2.2.6. Участь в організації благоустрою міста, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та громадян.
2.2.7. Координація роботи підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, що здійснюють господарську діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства, послуг, ринків, а також у сфері розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі.
2.2.8. Складання протоколів про адміністративні порушення в порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення.
2.2.9. Розгляд звернень споживачів, консультування їх з питань захисту прав споживачів.
2.2.10. Проведення аналізу договорів, що укладаються продавцями (виконавцями, виробниками) зі споживачами, з метою виявлення умов, які обмежують права споживачів.
2.2.11. Подання повідомлень територіальному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, інших органів, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою продукції, у разі виявлення продукції неналежної якості, фальсифікованої, небезпечної для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього природного середовища.
2.2.12. Тимчасове зупинення реалізації продукції до пред'явлення інформації, супровідних документів або припинення її реалізації у разі виявлення фактів реалізації продукції, яка не супроводжується необхідною, доступною, достовірною, своєчасною інформацією та відповідними документами, або продукції з простроченим строком придатності.
2.2.13. Внесення подання до органу, який видав дозвіл на провадження відповідного виду діяльності, для вирішення питання про тимчасове зупинення його дії чи про дострокове анулювання у разі систематичного порушення прав споживачів.
2.2.14. Подання до суду позовів щодо захисту прав споживачів.
2.2.15. Вжиття відповідно до чинного законодавства України заходів щодо зменшення вживання громадянами тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я.
2.2.16. Вжиття заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами на захищених об’єктах.
2.2.17. Укладання договорів на право тимчасового користування місцями для розташування тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності та договорів на право тимчасового користування місцями для розташування елементів вуличної торгівлі (у разі відсутності документів на землекористування, оформлених у порядку, передбаченому чинним земельним законодавством України).
2.2.18. Надання адміністративних послуг, що знаходяться в компетенції Управління.
2.2.19. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету Одеської міської ради про демонтаж протиправно встановлених тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.
2.2.20. Видання наказів про демонтаж протиправно встановлених елементів вуличної торгівлі.
2.2.21. Здійснення заходів з демонтажу тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі, встановлених без улаштування фундаментів, заглиблених у землю.
2.2.22. Внесення пропозиції щодо встановлення ліміту коштів, що залишаються у розпорядженні підпорядкованих комунальних підприємств та установ для забезпечення їх діяльності.
2.2.23. Надання на розгляд постійній комісії Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі, міжнародних відносин та інформаційних технологій пропозицій з питань, віднесених до компетенції Управління.
2.2.24. Надання інформації районним адміністраціям Одеської міської ради у випадку зміни власників тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.
2.2.25. Здійснення інших повноважень відповідно до рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

3. Керівництво й структура управління 
3.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду й звільняється з посади міським головою.
3.2. Кваліфікаційні вимоги до начальника: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менше 3 років або, за необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій), стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.
3.3. Начальник Управління:
3.3.1. Керує діяльністю Управління, забезпечує реалізацію завдань та функцій, що на нього покладені, діє від його імені без довіреності.
3.3.2. Забезпечує виконання покладених на Управління завдань.
3.3.3. Контролює роботу працівників Управління, визначає межі відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів.
3.3.4. Представляє Управління як виконавчий орган Одеської міської ради у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.
3.3.5. Вносить пропозиції заступнику міського голови щодо затвердження структури та штатного розпису Управління з розрахунком видатків на його утримання.
3.3.6. Затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Управління.
3.3.7. Видає накази з основної діяльності, організовує підготовку проектів рішень та розпоряджень з питань, віднесених до компетенції Управління, та вносить їх на розгляд міському голові, Одеській міській раді та її виконавчому комітету.
3.3.8. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань, покладених на Управління у відповідній сфері управління.
3.3.9. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в Управлінні.
3.3.10. Вносить на розгляд міському голові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад, а також вжиття заходів заохочення і накладення дисциплінарних стягнень на працівників Управління.
3.3.11. Вносить пропозиції міському голові про призначення на посаду керівників комунальних підприємств та установ, координацію яких здійснює Управління, за згодою заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.
3.3.12.Укладає договори згідно з чинним законодавством України.
3.3.13. Надає звіти міському голові, Одеській міській раді та її виконавчому комітету про стан виконання завдань та повноважень, покладених на Управління.
3.3.14. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Управління, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.
3.3.15. Є головним розпорядником бюджетних коштів за бюджетними призначеннями, встановленими рішеннями Одеської міської ради про бюджет міста Одеси на відповідний рік.
3.3.16. Надає міському голові пропозиції з питань вдосконалення діяльності Управління.
3.3.17. Погоджує річні фінансові плани підпорядкованих комунальних підприємств та установ та здійснює контроль за їх виконанням.
3.4. До структури Управління разом з його начальником входять:
3.4.1. Заступники начальника Управління.
3.4.2. Структурні підрозділи Управління прямого підпорядкування (відділи, сектори).
3.5. Структурні підрозділи Управління діють на підставі положень про них, які затверджуються начальником Управління.
3.6. Підпорядкованість структурних підрозділів Управління начальнику Управління та його заступникам, а також розподіл обов’язків між начальником Управління та його заступниками визначаються начальником Управління.
3.7. У разі неможливості виконання начальником Управління своїх службових обов’язків згідно з розпорядженням міського голови їх тимчасово виконує заступник начальника Управління.

4. Права управління 
4.1. Управління має право:
4.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Одеської міської ради, органів виконавчої влади, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Управління.
4.1.2. Отримувати у встановленому порядку від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх обов’язків.
4.1.3. Представляти інтереси Одеської міської ради в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судових та інших органах з питань, віднесених до компетенції Управління.
4.1.4. Брати участь у межах компетенції у роботі комісій, утворених міським головою, Одеською міською радою, її виконавчим комітетом, а також виконавчими органами Одеської міської ради.
4.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Управління.
4.1.6. Подавати позови до суду та представляти інтереси Управління з питань, віднесених до його компетенції.
4.1.7. Узагальнювати, погоджувати та вносити на розгляд виконавчому комітету Одеської міської ради проекти благоустрою територій міста, розроблені самостійно або спільно з іншими виконавчими органами Одеської міської ради, або суб’єктами господарювання.
4.1.8. Здійснювати координацію та контроль за діяльністю підпорядкованих Департаменту комунальних підприємств та установ.

Секретар ради   О. Потапський

Результати поіменного голосування

 


Страница создана: 2019.02.08 13:45