Рішення
Одеської міської ради
№4083-V від 20.01.2009р.

Про створення комунального

підприємства «Одеські інженерні мережі»

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи необхідність створення спеціалізованого підприємства для формування та модернізації міської інженерної інфраструктури виконання робіт, надання послуг та товарів фізичним та юридичним особам у сфері інформаційних та інженерних технологій, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальне підприємство «Одеські інженерні мережі».

2. Затвердити статут комунального підприємства «Одеські інженерні мережі» (додається).

3. Встановити розмір статутного фонду (капіталу) комунального підприємства «Одеські інженерні мережі» у сумі 5000 (п’ять тисяч) грн. 00 коп.

4. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати комунальне підприємство «Одеські інженерні мережі» відповідно до чинного законодавства України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з транспорту, дорожнього господарства, зв’язку і морегосподарського комплексу та комунальної власності.

Міський голова                             Е. Гурвіц

 

 

Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№4083-V від 20.01.2009р.
 
 
СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"Одеські інженерні мережі"
місто Одеса
2009 рік
  
1. Загальні положення.
1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Одеські інженерні мережі", іменоване надалі "Підприємство", створене відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Господарського та Цивільного кодексів України, інших нормативно-правових актів.
1.2. Найменування Підприємства:
1.2.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Одеські інженерні мережі".
1.2.2. Скорочене українською мовою: КП "ОІМ".
1.2.3. Повне російською мовою: Коммунальное предприятие "Одесские инженерные сети".
1.2.4. Скорочене російською мовою: КП "ОИС".
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.
1.4. Підприємство є комунальним комерційним унітарним підприємством.
1.5. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, основну печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом (у разі необхідності – додаткові печатки), штампи.
1.6. Підприємство підлягає державній реєстрації.
1.7. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.
1.8. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.
1.9. Місцезнаходження Підприємства: 65004, місто Одеса, площа Думська, будинок № 1.
 
2. Мета і предмет діяльності Підприємства.
2.1. Мета створення Підприємства.
2.1.1. Основною метою створення Підприємства є отримання прибутку шляхом вирішення міських проблем та задоволення потреб юридичних та фізичних осіб в роботах, послугах, товарах у сферах, пов’язаних зі створенням, розвитком, модернізацією міської інженерної інфраструктури.
2.2. Предмет діяльності Підприємства:
- здійснення контролю, ведення реєстрації, обліку та моніторингу використання об’єктів, розташованих на території міста, земельних ділянках для розміщення інженерних мереж, систем і споруд, а також охоронних зон, що встановлюються відповідно до вимог законодавства; охоронна діяльність;
- надання інформації зацікавленим особам щодо можливості проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту інженерних мереж, систем і споруд, а також щодо можливості розміщення об’єктів в межах встановлених охоронних зон;
- здійснення функцій замовника, проектувальника, підрядника з будівництва, реконструкції, ремонту інженерних мереж, систем і споруд;
- надання консультаційних та експертних послуг з питань розміщення, експлуатації, будівництва, реконструкції, ремонту інженерних мереж, систем і споруд;
- інженерно-геологічні, інженерно-гідрометеорологічні, еколого-геологічні ті інші вишукування;
- діяльність у сфері інформатизації, консультування з питань інформатизації, оброблення даних, діяльність, пов'язана з банками даних; 
- дослідження і розробки;
- операції з оренди, суборенди з власним та/або чужим нерухомим, рухомим майном. Купівля та продаж власного та чужого нерухомого, рухомого майна;
- організація будівництва будь-яких об’єктів;
- організація виробництва та/або виробництво будь-яких робіт, послуг, товарів;
- управління майном;
- діяльність у сферах архітектури, геології, геодезії, гідрометеорології, інжинірингу;
- інші види діяльності.
Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій.
 
3. Органи управління.
3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень.
3.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
3.1.3. Встановлення цін та тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством в разі, якщо такі ціни (тарифи) підлягають державному регулюванню.
3.1.4. Зміна розміру статутного фонду (статутного капіталу) Підприємства.
3.2. Розпорядженням Одеського міського голови призначаються Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною  діяльністю Підприємства та Директор Підприємства.
3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції:
3.3.1. Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їхнє виконання.
3.3.2. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства. У разі відсутності директора, з огляду на хворобу, відрядження чи інші причини строком понад одну добу, виконання його обов'язків покладається на першого заступника директора.
3.3.3. Видає довіреності на виконання будь-яких дій, що входять до його компетенції, відкриває в банківських установах рахунки.
3.3.4. Самостійно укладає від імені Підприємства контракти, договори, вчиняє інші правочини, затверджує штатний розклад; підписує фінансові та господарські документи; видає накази, обов'язкові для всіх працівників Підприємства.
3.3.5. Приймає і звільняє працівників відповідно до штатного розкладу, затверджує посадові інструкції працівників Підприємства.
3.3.6. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, вносить подання Одеському міському голові про звільнення членів ревізійної комісії Підприємства.
3.3.7. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.8. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені з Засновником, згідно чинного законодавства.
 
4. Статутний фонд (статутний капітал) Підприємства.
4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється Статутний фонд (капітал) у розмірі 5000 (п’ять тисяч) грн. 00 коп.
4.2. Статутним фондом (капіталом) Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.
4.3. Розмір статутного фонду (капіталу) Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника.
 
5. Майно Підприємства.
5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади міста і закріплюється за Підприємством на праві повного господарського відання.
5.2. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.2.1. Грошові і матеріальні внески Засновника;
5.2.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
5.2.3. Кредити банків та інших кредиторів;
5.2.4. Майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законом порядку.
5.2.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.2.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
5.3. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується або належить йому, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законодавством.
5.4. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте лише за згодою Засновника.
5.5. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду.
5.6. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
5.7. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.
 
6. Господарська діяльність і звітність Підприємства.
6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого, соціального розвитку Підприємства та надає на затвердження Засновнику або Уповноваженому органу вказані плани. Основи планів складають договори, укладені із споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.
6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплати процентів по кредитах банків, податків та інших обов’язкових платежів, після відрахування частини прибутку до місцевого бюджету, залишається в розпорядженні Підприємства. Розмір частки прибутку Підприємства, що зараховується до бюджету міста, встановлюється рішенням Одеської міської ради
6.4. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за державними або цінами, встановленими Засновником.
6.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.
 
7. Трудові відносини.
7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України. До керівного складу Підприємства не можуть бути призначені працівники прокуратури, органів внутрішніх справ, нотаріуси, працівники судів, адвокатури.
7.3. Соціально-економічні питання, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу або уповноважених ним органів і відображаються в колективному договорі. Колективним договором регулюється охорона праці, виробничі, трудові відносини, соціальне забезпечення, охорона здоров'я, лікування та оздоровлення, відпочинок, гарантії обов'язкового та добровільного медичного та пенсійного страхування членів трудового колективу.
 
8. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства.
8.1. Пропозиції про внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника, адміністрації і трудового колективу Підприємства.
8.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту. Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.
 
9. Припинення діяльності Підприємства.
9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством.
9.4. Ліквідація Підприємства проводиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.
9.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом, оплати праці робітників та розрахунки з іншими кредиторами Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Підприємства.
9.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.
9.7. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства, в межах та порядку визначеному законодавством.
 
 
Секретар ради                                                                  О.А. Прокопенко
 
Рішення оприлюднено в газеті Одеської міськради
«Одесский вестник» №16-17 від 3.02.2009р.
 

Страница создана: 2009.01.29 14:40