Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №3594-VI від 18.06.2013р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№1288-VI від 20.09.2011р.

Про реорганізацію комунальних установ
«Міський протитуберкульозний диспансер №3» та
«Протитуберкульозний диспансер №4»
шляхом приєднання до комунальної установи
«Протитуберкульозний диспансер №2»,
зміну найменування комунальної установи
«Протитуберкульозний диспансер №2»
та затвердження нової редакції її Статуту

 

Відповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з рішенням Одеської міської ради від 14.01.2002 року №3363-III «Про затвердження типового статуту медичної комунальної установи», з метою оптимізації мережі лікувально-профілактичних установ комунальної власності територіальної громади міста Одеси, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати комунальні установи «Міський протитуберкульозний диспансер №3» та «Протитуберкульозний диспансер №4» шляхом приєднання до комунальної установи «Протитуберкульозний диспансер №2».

2. Змінити найменування комунальної установи «Протитуберкульозний диспансер №2» на комунальну установу «Міський протитуберкульозний диспансер».

3. Затвердити нову редакцію Статуту комунальної установи «Міський протитуберкульозний диспансер» (додається).

4. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради:
4.1. Зареєструвати нову редакцію Статуту комунальної установи «Міський протитуберкульозний диспансер».
4.2. Здійснити заходи з припинення діяльності комунальної установи «Міський протитуберкульозний диспансер №3», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 10, та комунальної установи «Протитуберкульозний диспансер №4», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 30.

5. Вважати такими, що втратили чинність рішення Одеської міської ради:
- від 26.07.2002 року №250-IV «Про затвердження статуту комунальної установи «Протитуберкульозний диспансер №2»;
- від 22.01.2010 року №5307-V «Про внесення змін до статуту комунальної установи «Протитуберкульозний диспансер №2», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 26.07.2002 року №250-IV»;
- від 18.11.2003 р. №1876-IV «Про зміну найменування протитуберкульозного диспансеру №3 та затвердження його статуту»;
- від 22.01.2010 року №5308-V «Про внесення змін до статуту комунальної установи «Міський протитуберкульозний диспансер №3», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 18.11.2003 року №1876 - IV»;
- від 18.11.2003 р. №1875-IV «Про зміну найменування протитуберкульозного диспансеру №4 м. Одеси та затвердження його статуту»;
- від 22.01.2010 року №5309-V «Про внесення змін до статуту комунальної установи «Протитуберкульозний диспансер №4», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 18.11.2003 року №1875-IV».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з охорони здоров'я. 
 
Міський голова                  О. Костусєв

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 20.09.2011р. №1288-VI

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«МІСЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 
1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «МІСЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР» (далі-Установа), згідно із законодавством України є бюджетною установою охорони здоров’я, заснованою на власності територіальної громади м. Одеси. Засновник – Одеська міська рада.
1.2. Установа здійснює медичну та господарську діяльність, підзвітна Одеській міській раді. Координацію діяльності Установи здійснює уповноважений орган – управління охорони здоров’я Одеської міської ради (далі - Управління).
1.3. Установа є правонаступником комунальної установи «Міський протитуберкульозний диспансер №3», зареєстрованої виконавчим комітетом Одеської міської ради 25.07.1997 року за реєстраційним №963, комунальної установи «Протитуберкульозний диспансер №4», зареєстрованої виконавчим комітетом Одеської міської ради 20.02.1998 року за реєстраційним №1502, та комунальної установи «Протитуберкульозний диспансер №2», зареєстрованої виконавчим комітетом Одеської міської ради 25.12.2002 року за реєстраційним №849.
1.4. Установа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про місцеве самоврядування в Україні», чинного законодавства України, рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів Управління та цього Статуту.
1.5. Установа є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.
1.6. Установа має круглу печатку та штамп із своїм найменуванням і найменуванням вищого органу, бланки та інші необхідні реквізити.
1.7. Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства. Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника; Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Установи.
1.8. Установа має право укладати договори, набувати майнові й особисті немайнові права, виконувати зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у суді.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ УСТАНОВИ

 
2.1. Повне найменування Установи – КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
«МІСЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР».
2.2. Скорочене найменування Установи: КУ «МТД».
2.3. Місцезнаходження Установи: Україна, 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 37.
2.4. До складу Установи без права юридичної особи входять:
- дитяче відділення, розташоване за адресою: Україна, 65020, м. Одеса, вул. Базарна, 77;
- відділення, розташоване за адресою: Україна, 65074, м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 10;
- відділення, розташоване за адресою: Україна, 65003, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 30

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 
3.1. Метою діяльності Установи є забезпечення потреб населення в галузі охорони здоров’я шляхом надання медико-санітарної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних та лікувально-діагностичних заходів на принципово новій основі, що включає до свого складу допомогу в особливо важких для діагностики клінічних випадках або послуг медичного характеру в обсязі виділених бюджетних асигнувань.
3.2. Основними напрямками діяльності Установи є:
- здійснення медичної практики;
- надання кваліфікованої, спеціалізованої медичної допомоги мешканцям міста;
- впровадження в практику обслуговування населення сучасних методів профілактики, діагностики та лікування захворювань;
- організація та проведення навчання персоналу інших медичних закладів на робочих місцях згідно з профілем організації;
- розвиток і удосконалення організаційних форм, методів і систем розвитку медичного обслуговування населення та догляд за хворими;
- надання невідкладної медичної допомоги хворим, незалежно від місця проживання;
- диспансеризація окремих контингентів дорослих та дітей (здорових або хворих), які потребують динамічного спостереження та проведення планових лікувально-оздоровчих заходів;
- надання медичної допомоги, передбаченої цим Статутом, іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України, та іногороднім громадянам на платній основі в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- надання платної медичної допомоги працівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, та членам їх родин, застрахованим громадянам на підставі договорів з підприємствами, установами, організаціями, страховими компаніями у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- впровадження нетрадиційних методів діагностики та лікування;
- здійснення діяльності, пов’язаної з придбанням, перевезенням, зберіганням, використанням, знищенням, реалізацією (відпуском) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- підвищення якості медичного обслуговування;
- здійснення господарської діяльності для досягнення мети і задач Установи в порядку, передбаченому чинним законодавством України, задоволення попиту на медичні послуги;
- вивчення епідеміологічної ситуації в місті і розробка заходів щодо її стабілізації та покращення;
- планування спільно з санітарно-епідеміологічною службою міста та іншими лікувально-профілактичними установами заходів щодо раннього виявлення та профілактики туберкульозу;
- надання організаційно-методичної допомоги лікувально-профілактичним установам в проведенні протитуберкульозних заходів;
- проведення заходів щодо оздоровлення вогнищ туберкульозної інфекції;
- організація контрольованого лікування хворих, які потребують основного курсу лікування, проти рецидивного лікування, хіміопрофілактики;
- участь у підготовці медичних працівників шляхом надання баз для навчання студентів медичного університету, середніх навчальних медичних установ відповідно до договорів між Управлінням, Одеським державним медичним університетом і міжклінічними кафедрами й організаціями;
- отримання за результатами акредитації додаткових прав, передбачених для закладів відповідного рівня;
- встановлення і розвиток міжнародних професійних і економічних зв’язків;
- участь у науково-дослідницьких розробках;
- здійснення інших видів діяльності у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Виконання видів діяльності, для яких необхідне одержання дозволу (ліцензії), здійснюється Установою після одержання відповідного дозволу (ліцензії) згідно з чинним законодавством України.

4. МАЙНО УСТАНОВИ

 
4.1. Майно Установи є власністю територіальної громади м. Одеси, належить Установі на правах оперативного управління.
4.2. Установа має право володіння, розпорядження та користування майном, придбаним за рахунок господарської діяльності та додаткових джерел фінансування, в межах, визначених чинним законодавством.
4.3. Майно Установи складається з основних фондів та оборотних коштів, а також інших матеріальних і нематеріальних активів, цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі Установи.
4.4. Джерелом формування майна Установи є:
4.4.1. Бюджетні кошти.
4.4.2. Власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі:
- від надання платних послуг населенню, а також за договорами з підприємствами, організаціями й установами;
- плата за оренду майна;
- благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, фондів і громадян;
- інші власні надходження.
4.4.3. Інше майно, придбане на підставах, не заборонених законодавством.
4.5. Оренда будинків, приміщень, споруд, устаткування, землі регулюється чинним законодавством та рішеннями Одеської міської ради.
4.6. Збитки, заподіяні Установі в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Установі у порядку, встановленому чинним законодавством.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УСТАНОВИ

 
5.1. Права Установи:
5.1.1. Самостійне планування своєї діяльності згідно з плановими завданнями Управління, контрольними показниками; визначення стратегії й основних напрямків свого розвитку відповідно до комплексних і цільових загальнодержавних і місцевих програм, галузевих науково-медичних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку медичних послуг, робіт і економічної ситуації.
5.1.2. Укладання угод про спільну діяльність із дозволу Засновника та інших цивільно-правових договорів з підприємствами, установами й організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства.
5.1.3. Відкриття рахунків в національній та іноземній валюті в банківських установах та органах Державного казначейства України.
5.1.4. Для забезпечення планових завдань і контрольних показників Управління, збереження профілю Установа може створювати філії, відділення та інші відособлені підрозділи без статусу юридичної особи.
5.2. Обов’язки Установи:
- забезпечення своєчасної сплати податків та інших відрахувань відповідно до чинного законодавства за результатами своєї діяльності;
- будівництво, реконструкція, а також капітальний ремонт основних фондів, своєчасне освоєння нових виробничих потужностей і введення в дію придбаного устаткування та техніки;
- оперативна діяльність з матеріально-технічного забезпечення своєї діяльності;
- набуття необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, організацій, установ і осіб, незалежно від форм власності;
- відповідно до планових завдань, контрольних показників та укладених договорів надання медичних послуг та інших видів діяльності;
- забезпечення дотримання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
- здійснення заходів з удосконалення системи оплати праці працівників з метою посилення їхньої матеріальної зацікавленості як у результатах власної праці, так і в загальних підсумках роботи Установи.
5.3. Установа здійснює бухгалтерський облік і веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства.
5.4. Головний лікар несе персональну відповідальність за дотримання порядку ведення обліку та складання статистичної звітності.
 
6. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ

 
6.1. Керівництво Установою здійснює її керівник – головний лікар.
6.2. Призначення або звільнення керівника з посади здійснюється міським головою за поданням начальника Управління.
6.3. Керівник Установи самостійно вирішує питання діяльності Установи за винятком питань, вирішення яких віднесене до компетенції Одеської міської ради, її виконавчого комітету, Управління.
6.4. Керівник Установи:
- несе персональну відповідальність за стан і діяльність Установи, за додержання вимог чинного законодавства, цього Статуту, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів Управління;
- діє без доручення від імені Установи, представляє її у всіх підприємствах, установах і організаціях;
- розпоряджається коштами та майном Установи відповідно до чинного законодавства, рішень Засновника і цього Статуту;
- укладає договори, видає доручення в межах своїх повноважень;
- відкриває рахунки в національній та іноземній валюті в банківських установах та органах Державного казначейства України;
- несе особисту відповідальність за результати своєї діяльності;
- несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність Установи, у тому числі за цільове використання бюджетних коштів;
- розробляє штатний розклад Установи, затверджує положення про структурні підрозділи Установи;
- організує акредитацію і ліцензування Установи;
- несе персональну відповідальність за дотримання порядку ведення обліку та складання статистичної звітності;
- приймає та звільняє працівників згідно з КЗпП України;
- встановлює правила внутрішнього розпорядку за узгодженням із профспілковим комітетом.
6.5. Право першого підпису на фінансових документах має головний лікар Установи. Право другого підпису на фінансових документах має головний бухгалтер централізованої бухгалтерії, що обслуговує Установу.
6.6. Вирішення соціально-економічних питань і врегулювання трудових відносин стосовно діяльності Установи покладається на адміністрацію Установи та профспілковий комітет і відображається в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Установи.

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ

 
7.1. Джерелом формування фінансових ресурсів Установи є кошти бюджету, власні надходження, у тому числі надходження від надання платних послуг, дозволених чинним законодавством України, інші надходження.
7.2. Установа витрачає кошти, суворо дотримуючись фінансово-бюджетної дисципліни та забезпечуючи максимальну економію матеріальних цінностей і коштів.
7.3. Фінансування установи здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до схеми фінансування галузі «Охорона здоров'я», затвердженої розпорядженням міського голови.
7.4. Бухгалтерський облік та фінансове забезпечення діяльності Установи здійснюється централізованою бухгалтерією при лікувально-профілактичній установі, визначеній розпорядженням міського голови.
7.5. Відносини Установи з іншими підприємствами, організаціями, установами та громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються за договорами.
7.6. Установа, за згодою Засновника, здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України.

8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ

 
Зміни та доповнення до статуту Установи затверджуються Засновником і підлягають реєстрації у встановленому порядку.

9. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ УСТАНОВИ

 
9.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Установи здійснюється за рішенням Засновника.
9.2.При реорганізації Установи працівникам, які звільняються, гарантується дотримання прав і інтересів відповідно до законодавства про працю України.
9.3. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Засновника, суду.
9.4. Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, судом. Порядок і термін проведення ліквідації, а також терміни для заяви претензій кредиторів визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію та призначив ліквідаційну комісію.
9.5. Майно та грошові кошти Установи, що залишилися після проведення ліквідаційних заходів, передаються Засновнику.
9.6. Ліквідація Установи завершується, а Установа припиняє діяльність з моменту виключення її з державного реєстру.

Секретар ради                        О. Бриндак


Страница создана: 2011.10.07 16:52