Рішення
Одеської міської ради
№2566-VI від 21.12.2012р. 

 

Про створення Одеського дошкільного навчального закладу „Ясла-садок” № 5 Одеської міської ради Одеської області та затвердження його Статуту

 
 
 
Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою розширення мережі дошкільних навчальних закладів м. Одеси та задоволення потреб батьків у здобутті дітьми дошкільної освіти, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Створити Одеський дошкільний навчальний заклад  „Ясла-садок” № 5 Одеської міської ради Одеської області, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Висоцького, 25а, та затвердити його Статут (додається).
 
2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради вжити заходи щодо реєстрації Статуту Одеського дошкільного навчального закладу „Ясла-садок” № 5 Одеської міської ради Одеської області.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з науки та просвіти.
 
 
 
Міський голова                                                                     О. Костусєв
 
 
 
  
 
 
 
Додаток
до рішення Одеської міської ради
№2566-VI від 21.12.2012р.  
 
 
  
СТАТУТ ОДЕСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ „ЯСЛА-САДОК” № 5
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
  
м. Одеса                                                           2012 рік
 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. ОДЕСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  „ЯСЛА-САДОК” № 5 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про освіту",  "Про дошкільну освіту", Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня  2003 року № 305 (зі змінами) та інших нормативно-правових актів України, цього Статуту.
 1.2. Повна назва: ОДЕСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЯСЛА-САДОК» № 5 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
 1.3. Скорочена назва: ОДЕСЬКИЙ ДНЗ № 5.
 1.4. Місцезнаходження ОДЕСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЯСЛА-САДОК» № 5 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ: 65123, м. Одеса, вул. Висоцького, 25а.
 1.5. ОДЕСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  «ЯСЛА-САДОК» № 5 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ є комунальним бюджетним дошкільним навчальним закладом.
1.6. ОДЕСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  «ЯСЛА-САДОК» № 5 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  (далі – Заклад) є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Заклад набуває з дня його державної реєстрації.
Заклад має печатку, штамп, ідентифікаційний код.
Заклад може мати самостійний баланс, відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
1.7. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами.
 1.8. Засновником Закладу є Одеська міська рада (далі – Засновник).
 Засновник здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їхнє господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.9. Головною метою діяльності Закладу є забезпечення реалізації прав дитини на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, розвитку, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей дошкільного віку, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
1.10. Основними завданнями діяльності Закладу є:
·задоволення потреб громадян у здобутті дітьми дошкільної освіти;
· забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компоненту дошкільної освіти;
· створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей, оптимального режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення їх дотримання;
· формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;
· сприяння збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психічному і фізичному розвитку дітей;
· здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії з сім'єю; поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;
· додержання фінансової дисципліни, збереження матеріально- технічної бази;
· здійснення інших повноважень відповідно до Статуту Закладу.
1.11. Дошкільний заклад несе відповідальність за:
· реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту";
· забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
· дотримання     фінансової     дисципліни     та    збереження матеріально-технічної бази.
1.12. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, Положенням та власним Статутом.
 
2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ
 
2.1. Прийом дітей до Закладу здійснює керівник Закладу протягом календарного року на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини.
2.2. Групи у Закладі комплектуються за віковими (одновікові, різновікові) та сімейними (родинними) ознаками.
2.3. У Закладі функціонують групи для дітей від одного року шести місяців до трьох років (ранній вік); групи для дітей віком від трьох до шести (семи) років (дошкільний вік).
2.4. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється щорічно у квітні-травні навчального року.
2.5. За дитиною зберігається місце в Закладі у разі її хвороби, санаторного лікування, на час карантину, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
2.6. Відрахування дітей із Закладу може здійснюватися за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі цього типу; у разі несплати батьками без поважних причин плати за харчування дитини протягом двох місяців.
2.7. Про відрахування дитини адміністрація Закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, не менш ніж за десять календарних днів до можливого відрахування.
2.8. Забороняється безпідставне відрахування дітей із Закладу.
 
3. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ
 
Режим роботи Закладу п’ятиденний, з 07.00 до 19.00.
За потребою батьків або осіб, які їх замінюють, у Закладі можуть функціонувати групи з короткотривалим перебуванням дітей (не більше чотирьох годин), чергові групи у вихідні та святкові дні, цілодобові групи.
У разі необхідності, відповідно до заяв батьків або осіб, які їх замінюють, і рішення Засновника режим роботи може змінюватися.
 
4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 
4.1. Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня поточного року та закінчується 31 травня наступного року.
З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у Закладі проводиться оздоровлення дітей.
4.2. Заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період. Річний план роботи схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником Закладу, погоджується з відповідним органом управління освітою.
План на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.
4.3. Мовами навчання і виховання дітей у закладі визначені українська та російська.
4.4. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою «Я у Світі», навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
4.5. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей Заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямками.
4.6. Заклад, що організовує освітній процес за одним або кількома пріоритетними напрямами чи провадить інноваційну діяльність, має право обирати програму з варіантних, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
4.7. Дошкільний навчальний заклад відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України разом з Міністерством охорони здоров’я України.
Відмова батьків    або    осіб,   які   їх   замінюють,   від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.
Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.
4.8. Порядок і умови надання додаткових освітніх послуг встановлюються відповідно до чинного законодавства.
 
5. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 
5.1. До учасників навчально-виховного процесу відносяться:
· вихованці;
· завідувач;
· педагогічні працівники;

· медичні працівники;

· помічники вихователів;

· психолог;

· інші спеціалісти;

· батьки;

· представники громадськості.

5.2. Права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством і власним Статутом.

5.3. На   посаду    педагогічного    працівника    дошкільного навчального закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме   освітньо-кваліфікаційний   рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" – вищу або середню спеціальну освіту),                     а також стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

 5.4. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України „Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами.

5.5. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу мають право:

· на вільний   вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

· брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

· на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

· проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

· вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

· на соціальне та матеріальне забезпечення   відповідно   до законодавства;

·   об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

·  на захист професійної честі та власної гідності. 
      
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається за винятком випадків, передбачених законодавством України.
5.6. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу зобов'язані:
· виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку,  умови трудового договору;
· дотримуватися педагогічної   етики,   норм   загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
· забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства.
5.7. Працівники Закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.
5.8. У Закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
5.9. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку Закладу, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору або за результатами атестації визнані такими, що не відповідають посаді, яку обіймають, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
5.10. Батьки мають право:
· обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
· звертатись до органів управління освітою, завідувача Закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;
· брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Закладу;
· на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Закладу та у відповідних державних, судових органах.
5.11. Батьки несуть відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти і зобов’язані:
· забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної освіти;
· постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
· поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
· виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
У разі невиконання батьками обов’язків, передбачених законодавством, Заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб.
 
 
 
6. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ
 
6.1. Управління Закладом здійснюють Засновник та уповноважений ним орган управління освітою.
6.2. До виключної компетенції Засновника відносяться: затвердження Статуту Закладу, внесення змін та доповнень до Статуту, прийняття рішення про припинення діяльності Закладу.
Координацію діяльності Закладу здійснює відділ освіти відповідної районної адміністрації Одеської міської ради.
6.3. Керівництво роботою Закладу здійснює завідувач, який призначається і звільняється з посади відповідно до чинного законодавства.
На посаду завідувача Закладу призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня „спеціаліст", стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш трьох років, організаторські здібності та стан здоров'я якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.
Завідувач Закладу:
·   здійснює керівництво і контроль за діяльністю Закладу;
·   розпоряджається у встановленому порядку майном та коштами закладу;
·   видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, контролює їх виконання;
·   діє від імені Закладу, представляє його в державних та інших органах, установах і організаціях;
·   відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази Закладу;
·   приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Закладу;
·   складає штатний розпис і подає на затвердження відділу освіти відповідної райадміністрації;
·   контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
·   затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові    інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
·   забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
·   відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
·   контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання, навчання дітей їх віковим, психологічним особливостям, здібностям і потребам;
·   підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, експериментальну роботу педагогів;
·   організовує різні форми співпраці з батьками;
·   щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах колективу Закладу та батьків.
Завідувач Закладу має право першого підпису платіжних документів для здійснення видатків, а другого підпису – головний бухгалтер (бухгалтер) централізованої бухгалтерії (бухгалтерії).
6.4. Колегіальним постійно діючим органом управління Закладом є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять завідувач, усі педагогічні та медичні працівники Закладу, інші спеціалісти та голова батьківського комітету. Головою педагогічної ради Закладу є його завідувач. Педагогічна рада обирає із свого складу секретаря на навчальний рік.
Педагогічна рада:
· оцінює результативність реалізації Державної базової програми, хід якісного виконання програм розвитку, виховання дітей у кожній віковій групі;
· розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у Закладі, планування та режиму роботи Закладу;
· затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;
· обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду, приймає відповідні рішення;
· аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у Закладі;
· визначає шляхи співпраці із сім'ями вихованців;
· розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників Закладу;
· приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
6.5. Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори колективу Закладу та батьків, що скликаються не рідше одного разу на рік.
Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори:
·  обирають раду Закладу, встановлюють строк їх повноважень;
· заслуховують звіти завідувача Закладу про статутну діяльність, дають оцінку його професійно-педагогічній діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансової діяльності Закладу;
· заслуховують звіти голови ради Закладу;
· затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Закладу та інші функції, що не суперечать чинному законодавству.
6.6. У період між загальними зборами діє рада Закладу.
Рада Закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.
До складу ради Закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків.
Засідання ради Закладу є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.
6.7. У Закладі може створюватись і діяти піклувальна рада, благодійний фонд, органи самоврядування.
 
7. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ І МЕДИЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАКЛАДІ
 
7.1. Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їхнього нормального росту і розвитку, із дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров'я України спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням Міністерства фінансів України.
Харчування дітей у Закладі та його кратність залежить від режиму роботи Закладу та тривалості перебування в ньому дітей.
7.2. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров'я, і передбачає проведення обов'язкових медичних оглядів, у тому  числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі,організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.
До основних обов'язків медичних працівників Закладу належать:
· моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
· організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
· здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
· медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
· проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків та працівників Закладу.
        7.3. Здійснення лікувально-оздоровчої роботи проводиться у відповідних кабінетах та приміщеннях.
 
8. МАЙНО ЗАКЛАДУ
 
8.1. Майно Закладу є комунальною власністю територіальної громади міста Одеси та належить йому на правах оперативного управління.
8.2. Майно Закладу складають основні фонди та матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Закладу або централізованої бухгалтерії.
8.3. Вилучення основних фондів, обігових коштів та іншого майна Закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, заподіяні Закладу юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
8.4. Основні фонди Закладу не можуть бути предметом безоплатного користування, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
8.5. Списання майна та передача його в оренду здійснюється згідно з чинним законодавством.
 
9. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ
 
9.1. Фінансова діяльність Закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Заклад одержує бюджетні кошти відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів органу місцевого самоврядування.
9.2. Джерелами фінансування Закладу є кошти бюджету міста, батьків, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інші кошти, не заборонені чинним законодавством України.
9.3. Заклад за погодженням із Засновником має право:
· придбавати, орендувати необхідне обладнання та інше майно;
· отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.
9.4. Матеріально-технічна база Закладу включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Закладу або централізованої бухгалтерії, що обслуговує цей Заклад.
9.5. Бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
9.6. Порядок ведення діловодства та статистичної звітності у Закладі здійснюється відповідно до чинного законодавства.
 
10. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ
 
10.1. Заклад підпорядкований і підзвітний Засновнику.
10.2. Основною державною формою контролю за діяльністю Закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
10.3. Контроль за виконанням Закладом державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу виховання та навчання здійснюється місцевими органами виконавчої влади, Засновником, уповноваженими органами.
10.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється Засновником.
 
11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
 
11.1. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту навчального закладу можуть надходити від Засновника та ради навчального закладу.
11.2. Зміни та доповнення до Статуту навчального закладу затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації.
 
12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ
 
12.1. Припинення діяльності закладу здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації.
12.2. Ліквідація закладу здійснюється за рішенням Засновника або за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.
12.3. Ліквідація закладу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін заяви претензій кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.
12.4. Майно та грошові кошти закладу, що залишилися після проведення ліквідаційних заходів, передаються Засновнику.
12.5. Ліквідація закладу вважається завершеною, а навчальний заклад припиняє свою діяльність з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру.
 
 
 
            Секретар ради                                                                                  О. Бриндак
 
 
 

Страница создана: 2013.01.16 16:09