Рішення
Одеської міської ради
№6045-VI від 24.12.2014
 
 
Про створення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
 
 
 
 
Відповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве  самоврядування в Україні» Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Створити КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ «МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» та затвердити її Статут (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з торгівлі, туризму та розвитку рекреаційного комплексу.
 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                          Г. Труханов
 
 
 
 
 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
№6045-VI від 24.12.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА РОЗВИТКУ
ТОРГІВЛІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
 
 
  
м. Одеса

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (далі – Установа) є комунальною бюджетною установою територіальної громади міста Одеси та створена відповідно до чинного законодавства України.
1.2. Офіційне найменування Установи:
1.2.1. Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ».
1.2.2. Скорочене найменування українською мовою: КУ «МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ОМР».
1.3. Місцезнаходження Установи: Україна, Одеська область, 65045, місто Одеса, вулиця Преображенська, будинок 60.
1.4. Засновником Установи є Одеська міська рада (далі – Засновник).
1.5. Установа є комунальною бюджетною установою.
1.6. Установа є юридичною особою, права і обов'язки якої вона набуває з дня її державної реєстрації, має рахунки у банківських установах, власну печатку та штампи зі своїм найменуванням, інші відповідні реквізити.
1.7. Установа має  самостійний баланс, володіє відокремленим майном, переданим їй в оперативне управління.
 1.8 Установа має право укладати договори, набувати майнові й особисті немайнові права, виконувати зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у суді.
1.9. Установа несе відповідальність за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України. Установа не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Установи.
1.10. У своїй діяльності Установа керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Засновника, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Статутом.
 
2. МЕТА, ПРЕДМЕТ, НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФУНКЦІЇ УСТАНОВИ
 
2.1. Установа створена для задоволення суспільних потреб територіальної громади міста Одеси шляхом сприяння реалізації політики органів місцевого самоврядування у галузі торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування.
2.2. Основною метою створення Установи є задоволення міських суспільних потреб шляхом реалізації господарської компетенції органів місцевого самоврядування в галузі формування сучасного міського дизайну, у тому числі у сфері регулювання відносин з питань розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі на території міста Одеси.
2.3. Основним завданням Установи є сприяння організації, формуванню та збереженню оптимальної роботи підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування на території міста Одеси незалежно від форм власності, оптимізація інфраструктури обслуговування мешканців міста, забезпечення економічного та ефективного використання місць, що перебувають у комунальній власності міста.
2.4. Предмет діяльності Установи:
2.4.1. Забезпечення економічного та ефективного використання місць, що перебувають у комунальній власності, для розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі у місті Одесі, а також повноти сплати за користування ними.
2.4.2. Забезпечення сприятливих умов для мешканців міста та задоволення їх соціально-побутових потреб шляхом надання послуг власниками (користувачами) тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі.
2.4.3. Здійснення за дорученням управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради організаційних заходів, спрямованих на забезпечення дотримання встановлених Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Одеси.
2.4.4. Упорядкування елементів міського середовища для подолання проблем їх безсистемного, хаотичного розміщення і перенасиченості міського простору тимчасовими спорудами та елементами вуличної торгівлі.
2.4.5. Виконання рішень Засновника та виконавчого комітету Одеської міської ради, розпоряджень міського голови щодо упорядкування розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності і елементів вуличної торгівлі та їх демонтажу за дорученням управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
2.4.6. Організація роботи з розробки проектної документації щодо комплексного благоустрою міста та комплексних схем розміщення тимчасових споруд у місті Одесі за дорученням управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
2.4.7. Сприяння проведенню заходів з розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, а також організації місцевих ринків, ярмарків, розвитку усіх форм торгівлі.
2.4.8. Підготовка та збір інформації для укладення договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі.
2.4.9. Проведення інвентаризації, огляду, обстеження та обліку тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі, розташованих у межах міста Одеси.
 2.4.10. Підготовка та збір інформації для вжиття заходів з демонтажу тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі.
2.4.11. Сприяння забезпеченню економічно ефективного використання місць, що перебувають у комунальній власності, з метою розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі. 
2.4.12. Здійснення за дорученням управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради організаційних заходів, спрямованих на упорядкування розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі на території міста Одеси, забезпечення дотримання встановлених Правил розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі на території міста Одеси, поліпшення їх зовнішнього естетичного вигляду.
2.4.13. Проведення огляду, обстеження, інвентаризації та ведення відповідного обліку об’єктів нерухомого майна всіх форм власності, в яких функціонують підприємства торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, ринків за дорученням управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
2.4.14. Надання Засновнику, виконавчому комітету Одеської міської ради, міському голові інформації, звітів та інших необхідних матеріалів з питань, віднесених цим Статутом до предмету діяльності та функцій Установи.
2.4.15. Здійснення іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством України.
2.5. Функції Установи:
2.5.1. Підготовка пропозицій про вдосконалення правового регулювання розвитку підприємств торгівлі та побутового обслуговування міста Одеси, а також сфери, пов’язаної з розміщенням тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі.
2.5.2. Підготовка звітних даних та розробка пропозицій щодо впорядкування розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі на території міста Одеси.
2.5.3. Надання методичної, консультативної та організаційної допомоги органам державної влади та місцевого самоврядування, підприємствам торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування всіх форм власності з питань провадження підприємницької та господарської діяльності, застосування законодавчих норм і правил щодо розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі на території міста Одеси, а також з інших питань, віднесених цим Статутом до предмету діяльності та функцій Установи.
2.5.4. Участь у розробці та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста Одеси, спрямованих на поліпшення торговельного та побутового обслуговування населення, визначення потреби у товарах широкого вжитку та побутових послугах для задоволення попиту населення.
2.5.5. Організація та участь у проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань розвитку торговельної мережі міста Одеси, діяльності суб'єктів господарювання усіх форм власності у галузі торгівлі та побутового обслуговування, координації взаємовідносин між ними та органами влади й місцевого самоврядування.
2.5.6. Аналіз діяльності суб'єктів господарювання у галузі торгівлі й підготовка пропозицій відповідним органам з питань створення сприятливих умов конкуренції та дотримання установами, підприємствами, організаціями усіх форм власності вимог чинного законодавства України, що регламентують провадження торговельної діяльності.
2.5.7. Здійснює моніторинг розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі на території міста Одеси та аналізує інформацію за договорами на право тимчасового користування місцями для розміщення тимчасових споруд і елементів вуличної торгівлі та повноту надходження плати за тимчасове користування місцями для розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі.
2.5.8. Участь у розробці пропозицій та рекомендацій щодо створення, реорганізації, ліквідації та перепрофілювання комунальних підприємств у сфері торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування.
2.5.9. Здійснення моніторингу, збору інформації та аналітичної обробки одержаної інформації щодо розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі на території міста Одеси.
 
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УСТАНОВИ
 
3.1. Установа має право:
3.1.1. Самостійно планувати основні напрямки своєї діяльності з урахуванням завдань, віднесених цим Статутом до предмету діяльності та функцій Установи.
3.1.2. Брати участь у галузевих та місцевих професійних спілках, укладати колективні договори між адміністрацією та трудовим колективом Установи, розробляти і затверджувати за участю трудового колективу положення про преміювання та порядок застосування доплат і надбавок до посадових окладів працівників Установи.
3.1.3. Вирішувати соціально-побутові потреби працівників Установи.
3.1.4. Виступати учасником цивільно-правових відносин, нести зобов'язання, набувати і реалізовувати майнові та немайнові права, від свого імені укладати договори та інші угоди відповідно до чинного законодавства України.
3.1.5. Залучати до роботи на договірних засадах підприємства, організації, установи та необхідних спеціалістів, експертів, консультантів.
3.1.6. Брати участь у здійсненні спільних інвестиційних проектів, іншої спільної діяльності з фізичними та юридичними особами усіх форм власності та організаційно-правових форм відповідно до чинного законодавства.
3.1.7. Брати участь в торгах, тендерах, аукціонах.
3.1.8. Бути позивачем, відповідачем, третьою особою у судах, звертатися до судів, органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів за захистом своїх прав та законних інтересів.
3.1.9. Використовувати та розпоряджатися за згодою Засновника або уповноваженого ним органу закріпленим за Установою майном, здійснюючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, у порядку, встановленому Засновником або уповноваженим ним органом та цим Статутом.
3.1.10. Безкоштовно одержувати від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та пояснення, необхідні для ефективного виконання завдань, віднесених цим Статутом до предмету діяльності та функцій Установи.
3.1.11. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів, управлінь, підприємств, установ та організацій різних форм власності до розгляду питань, віднесених цим Статутом до предмету діяльності та функцій Установи.
3.1.12. Визначати та встановлювати форми і системи оплати праці та матеріального стимулювання працівників Установи в межах затвердженого кошторису.
3.1.13. Брати участь у нарадах, роботі комісій та інших заходах, що проводяться органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також організовувати наради з питань, віднесених цим Статутом до предмету діяльності та функцій Установи.
3.1.14. Здійснювати інші функції, передбачені чинним законодавством України, рішеннями засновника, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови.
3.2. На Установу покладаються наступні обов'язки:
3.2.1. Забезпечення своєчасної сплати податків та інших відрахувань до державного і місцевого бюджетів відповідно до норм чинного законодавства України.
3.2.2. Здійснення бухгалтерського податкового оперативного обліку та ведення статистичної звітності відповідно до норм чинного законодавства України.
3.2.3. Створення належних умов для високопродуктивної і безпечної роботи працівників Установи. Неухильне додержання законодавства України про працю та соціальне страхування.
3.2.4. Виконання умов колективного договору, укладеного між адміністрацією Установи та трудовим колективом.
3.2.5. Затвердження порядку і розмірів преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці. Порядок і умови преміювання встановлюються положенням про преміювання, затвердженим керівником Установи за погодженням з відповідним профспілковим органом.
 
 
4. МАЙНО УСТАНОВИ
 
4.1. Майно Установи є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси, належить йому на правах оперативного управління.
4.2. Майно Установи складають основні фонди та матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Установи або централізованої бухгалтерії.
4.3. Вилучення основних фондів, обігових коштів та іншого майна Установи здійснюється лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, заподіяні Установі юридичними та фізичними особами, відшкодуються відповідно до чинного законодавства.
4.4. Основні фонди Установи не можуть бути предметом безоплатного користування, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
4.5. Списання майна та передача його в оренду здійснюється згідно з   чинним законодавством.
 
5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УСТАНОВИ, ЇЇ ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
 
5.1. До виключної компетенції Засновника відноситься утворення Установи, затвердження її Статуту та внесення до нього змін і доповнень, прийняття рішення про припинення діяльності Установи.
5.2. Контроль за діяльністю Установи здійснюється уповноваженим виконавчим органом Засновника – управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (далі – уповноважений орган), визначеним Одеським міським головою.
5.3. Управління Установою здійснюється директором. Директор Установи призначається на посаду та звільняється з посади Одеським міським головою.
5.4. Директор Установи:
5.4.1. Здійснює оперативне керівництво Установою та самостійно вирішує питання діяльності Установи в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом.
5.4.2. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання, відкриває та закриває банківські рахунки.
5.4.3. Несе персональну відповідальність за ефективне виконання завдань, віднесених цим Статутом до предмету діяльності та функцій Установи, додержання фінансової дисципліни та норм чинного законодавства України.
5.4.4. Визначає ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів Установи за керівництво окремими напрямками її діяльності.
5.4.5. Вносить на затвердження міському голові або заступнику міського голови, який здійснює координацію діяльності Установи відповідно до розподілу обов’язків, у встановленому порядку попередньо погоджені уповноваженим органом структуру і штатний розклад Установи, самостійно затверджує положення про структурні підрозділи Установи і функціональні обов'язки її працівників, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників згідно з чинним законодавством України.
5.4.6. Діє без доручення від імені Установи, представляє її в судах, органах державної влади та місцевого самоврядування, установах, підприємствах, організаціях, укладає договори відповідно до чинного законодавства України, видає від імені Установи довіреності, відкриває рахунки у банківських установах.
5.4.7. Є розпорядником коштів Установи згідно із затвердженим кошторисом, має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах Установи.
5.4.8. Створює в Установі умови праці відповідно до вимог нормативних актів з охорони праці та забезпечує належне функціонування системи охорони праці.
5.4.9. Забезпечує своєчасну виплату заробітної плати працівникам Установи, здійснює матеріальне заохочення працівників у межах затвердженого кошторису.
5.4.10. Укладає колективний  договір від імені адміністрації Установи.
5.4.11. Здійснює інші дії, які не суперечать законодавству України та відповідають вимогам цього Статуту.
5.5. Трудовий колектив Установи складається з усіх її працівників.
5.6. Вищий орган трудового колективу – його загальні збори. Усі рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у встановленому чинним законодавством України порядку, розглядаються директором Установи та реалізуються ним у вигляді наказів та розпоряджень.
5.7. Соціально-виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з власником Установи, питання охорони праці регулюються колективним договором, який укладається відповідно до чинного законодавства України.
5.8. Розподіл функціональних обов'язків структурних підрозділів та працівників Установи визначається згідно з положеннями та посадовими інструкціями. Підпорядкованість структурних підрозділів Установи, їх взаємодія між собою та повноваження їх керівників встановлюються директором.
5.9. Працівники Установи, включаючи керівників її структурних підрозділів, призначаються на посади та звільняються з посад директором Установи.
 
6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
 
6.1. Припинення діяльності Установи здійснюється відповідно до чинного законодавства України шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
6.2. Реорганізація Установи здійснюється за рішенням її Засновника. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням її Засновника або суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.
6.3. Ліквідація Установи провадиться призначеною її Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Установи – за рішенням суду ліквідаційною комісією, призначеною судом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з керування справами Установи.
6.4. Ліквідація Установи вважається завершеною з моменту виключення її з відповідного державного реєстру.
6.5. При реорганізації чи ліквідації Установи її працівникам, які звільняються чи переводяться на іншу роботу, гарантується дотримання їх прав згідно з нормами чинного трудового законодавства України.
 
 
 
 
Секретар ради                                                                  О. Бриндак 

Страница создана: 2015.01.13 13:23