ПРОЕКТ

Про створення комісії з розгляду земельних спорів

Відповідно до підпункту 5 пункту «б» частини 1 статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 158 Земельного кодексу України, враховуючи численні звернення громадян щодо розгляду земельних спорів, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити комісію з розгляду земельних спорів та затвердити її склад (додаток 1).
2. Затвердити Положення про комісію з розгляду земельних спорів (додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Шандрика В.І.

Міський голова                 Г. Труханов

Керуюча справами          О. Оніщенко

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від

 

Склад
комісії з розгляду земельних спорів

 

Терновський                              
Андрій Юрійович                          
 
-
голова комісії, депутат Одеської міської ради(за згодою);     
 
Данилко
Наталія Іванівна                
-
заступник голови комісії, депутат Одеської міської ради (за згодою);
 
Антоненко
Олександр Володимирович           
-
секретар комісії, начальник відділу самоврядного контролю за використанням і охороною земель та дотриманням земельного законодавства управління земельних ресурсів департаменту комунальної власності Одеської міської ради.
 
Члени комісії:
 
Єремиця
Олексій Миколайович     
-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
 
Луцях
Андрій Миколайович  
-
начальник управління правової експертизи юридичного департаменту Одеської міської ради;
 
Осауленко
Світлана Вікторівна                      
 
-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Плаксій
Тетяна Василівна             
-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
 
Стась 
Едуард Павлович               
-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
 
 
Танцюра
Дмитро Миколайович    
-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
 
Терещук
Вадим Сергійович          
-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
 
Ченчик
Олена Михайлівна          
-
завідувач сектору землеустрою Малиновського району відділу територіального управління землями комунальної власності управління земельних ресурсів департаменту комунальної власності Одеської міської ради.

 

Керуюча справами                         О. Оніщенко

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з розгляду земельних спорів

 

1. Загальні положення

1.1. Комісія з розгляду земельних спорів (далі – комісія) створена відповідно до підпункту 5 пункту «б» частини 1 статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 158 Земельного кодексу України на термін повноважень Одеської міської ради VІІ скликання.
1.2. Метою діяльності комісії є розгляд земельних спорів на території міста Одеси щодо меж земельних ділянок, які перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, а також спорів про розмежування меж районів у м. Одесі.
1.3. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету і зазначеним Положенням.
1.4. Комісія складається з депутатів Одеської міської ради і фахівців, залучених до роботи у складі комісії.
1.5. Методичне забезпечення діяльності комісії здійснюється департаментом з організації роботи Одеської міської ради.
1.6. У своїй роботі комісія використовує бланк встановленого зразка, що містить повне найменування комісії державною мовою та її місцезнаходження.

2. Організація роботи комісії

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії, а у випадку його відсутності – на заступника голови комісії.
2.2. Функції секретаря комісії у випадку його відсутності покладаються на одного із членів комісії.
2.3. Формою роботи комісії є засідання, що проводиться не менше двох разів на місяць.
2.4. План роботи комісії на поточний рік затверджується комісією.
2.5. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її загального складу.
2.6. На засіданнях комісії в обов’язковому порядку секретарем комісії ведеться протокол.
2.7. Комісія при здійсненні покладених на неї повноважень має право одержувати необхідну інформацію від відповідних органів і посадових осіб місцевого самоврядування, залучати до роботи фахівців відповідних виконавчих органів Одеської міської ради.

3. Порядок розгляду комісією земельних спорів

3.1. Порядок розгляду комісією земельних спорів регламентується статтями 159, 160 Земельного кодексу України.
3.2. За результатами розгляду земельних спорів комісія готує висновки.
3.3. Рішення комісії (висновки) оформлюються протоколом, підписуються головою і секретарем комісії, а у випадку відсутності голови – його заступником.
3.4. Для розгляду земельного спору комісією до заяви сторони мають бути додані наступні документи та матеріали: копія паспорта заявника, копія правовстановлюючих документів на нерухоме майно (у разі їх наявності), копія технічного паспорта на будівлі та споруди, матеріали фотофіксації спірних меж, згода на обробку персональних даних.
3.5. На вимогу комісії сторони також надають копії відповідних документів та планово-картографічних матеріалів (план земельної ділянки, кадастровий план, державний акт на право власності чи постійного користування земельною ділянкою тощо).
3.6. У засіданні комісії мають право брати участь довірені особи від громадян та представники юридичних осіб, які запрошуються письмово (їх повідомляють про місце і час засідання). Копія письмового запрошення зберігається в матеріалах протоколу комісії.
Документальне оформлення засідання комісії покладається на секретаря комісії.
3.7. Голова комісії з розгляду земельних спорів, а під час його відсутності заступник голови:
- організовує та координує роботу комісії, несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань;
- головує на засіданнях комісії;
- забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, що підлягають розгляду на черговому засіданні;
- вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки членів комісії;
- підписує протоколи комісії з розгляду земельних спорів.
3.8. Секретар комісії з розгляду земельних спорів:
- забезпечує оформлення по кожній заяві окремої справи;
- здійснює підготовку матеріалів до розгляду;
- вирішує організаційні питання проведення засідань комісії;
- веде протоколи засідань комісії;
- разом з головою комісії підписує протоколи комісії;
- звертається до відповідних органів щодо примусового виконання рішення і контролює їх виконання;
- веде діловодство комісії, облік розглянутих справ, забезпечує їх збереження.
3.9. Рішення комісії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини від загального складу комісії.
3.10. Рішення комісії набирає чинності з моменту його прийняття. У разі незгоди з прийнятим рішенням, воно може бути оскаржено у суді.
3.11. У разі відсутності на засіданні комісії однієї зі сторін при першому вирішенні питання і відсутності письмової згоди на розгляд питання за її відсутності розгляд спору переноситься. Повторне відкладення розгляду спору може відбутися лише з поважних причин. Відсутність однієї зі сторін без поважних причин при повторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення.
3.12. При розгляді справи сторони чи їх представники мають право знайомитись з представленими (зібраними) матеріалами, давати усні чи письмові пояснення, порушувати клопотання, заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони.
3.13. Комісія має право розглядати заяви та скарги громадян та знайомитися з необхідними документами.

Керуюча справами                              О. Оніщенко

Вик. Лаврентьєва


Страница создана: 2015.12.09 19:16