Затверджено рішенням Одеської міської ради № 5070-VII від 18.09.2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ АНАЛІТИКИ ТА КОНТРОЛЮ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент аналітики та контролю Одеської міської ради (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – міська рада) і створений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
1.3. Департамент підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований міському голові та виконавчому комітету міської ради.
1.4. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису.
1.5. Департамент є юридичною особою, має рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи та бланки.
1.6. Реорганізація та ліквідація Департаменту, внесення змін до цього Положення здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
1.7. Місцезнаходження Департаменту: 65026, м. Одеса, Польський узвіз, 6. Електронна адреса Департаменту: dac@omr.gov.ua.
1.8. Департамент є уповноваженим виконавчим органом Одеської міської ради з питань здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Основними завданнями Департаменту є:
2.1.1. Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення на території м. Одеси.
2.1.2. Проведення аналітичних досліджень та контролю за реалізацією основних напрямків стратегічного розвитку міста.
2.2. Відповідно до поставлених завдань Департамент:
2.2.1. З питань здійснення державного контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення на території м. Одеси:
1) здійснює державний контроль за додержанням законодавства про зайнятість населення суб’єктами господарювання та роботодавцями, з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про основі засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Законом України «Про зайнятість населення» у формі перевірок;
2.2.2. З питань здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю на території м. Одеси:
1) здійснює державний контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю, у формі інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань, з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин;
2) проводить інспекційні відвідування:
- за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;
- за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;
- за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань виключно з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4—7 цього пункту;
- за рішенням суду;
- за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), правоохоронних органів про виявлені в ході виконання ними повноважень ознак порушення законодавства про працю щодо неоформлення та/або порушення порядку оформлення трудових відносин;
- за інформацією Держстату та її територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної плати;
- за інформацією ДПС та її територіальних органів про: невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності; факти порушення законодавства про працю, виявлені в ході здійснення повноважень; факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом, як суб’єкта господарювання;
- за інформацією Пенсійного фонду України та його територіальних органів про: роботодавців, які нараховують заробітну плату 30 і більше відсоткам працівників менше мінімальної; роботодавців, в яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу; роботодавців, в яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків; фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року; роботодавців, в яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці, що завершився; роботодавців, в яких протягом року не проводилась індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації; роботодавців, в яких 30 і більше відсотків фізичних осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів; роботодавців із чисельністю 20 і більше працівників, в яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників;
- за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених у ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю;
- за дорученням Прем’єр-міністра України;
- за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
- за запитом народного депутата;
- у разі невиконання вимог припису.
3) здійснює діяльність щодо притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України;
4) проводить роз’яснювальну роботу з питань дотримання законодавства про працю та зайнятість населення з керівниками підприємств, установ та організацій усіх форм власності та фізичними особами–підприємцями, що використовують найману працю.
2.2.3. З питань проведення аналітичних досліджень та контролю за реалізацією основних напрямків стратегічного розвитку міста:
1) за дорученням міського голови та/або його заступників здійснює моніторинг та аналіз діяльності виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради щодо ефективності їх діяльності;
2) здійснює моніторинг у сфері праці та зайнятості населення, аналіз показників заробітної плати та своєчасності її виплати, моніторинг та контроль за дотриманням підприємствами усіх форм власності та фізичними особами, які використовують найману працю, державних гарантій з оплати праці.
2.2.4. У межах повноважень розробляє методичні рекомендації з питань дотримання законодавства про працю та зайнятість населення.
2.2.5. Здійснює інші повноваження відповідно до рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

3. КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду й звільняється з посади міським головою.
3.2. Кваліфікаційні вимоги до Директора: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менше 3 років або, за необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій), стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.
3.3. Директор Департаменту:
3.3.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує реалізацію завдань та функцій, що на нього покладені, діє від його імені без довіреності.
3.3.2. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.
3.3.3. Контролює роботу працівників Департаменту, визначає межі відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів.
3.3.4. Представляє Департамент як виконавчий орган Одеської міської ради у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями й громадянами.
3.3.5. Вносить пропозиції заступнику міського голови щодо затвердження структури та штатного розпису Департаменту з розрахунком видатків на його утримання.
3.3.6. Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту.
3.3.7. Видає накази з основної діяльності, організовує підготовку проектів рішень та розпоряджень з питань, віднесених до компетенції Департаменту, та вносить їх на розгляд міському голові, Одеській міській раді та її виконавчому комітету.
3.3.8. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань, покладених на Департамент.
3.3.9. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в Департаменті.
3.3.10. Вносить на розгляд міському голові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад, а також вжиття заходів заохочення і накладення дисциплінарних стягнень на працівників Департаменту.
3.3.11. Надає звіти міському голові, Одеській міській раді та її виконавчому комітету про стан виконання завдань та повноважень, покладених на Департамент.
3.3.12. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Департаменту, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.
3.3.13. Надає міському голові пропозиції з питань вдосконалення діяльності Департаменту.
3.3.14. Накладає штрафи на суб’єктів господарювання та роботодавців за порушення законодавства про працю та зайнятість населення відповідно до законодавства України.
3.4. До структури Департаменту разом із його директором входять:
3.4.1. Заступники директора Департаменту.
3.4.3. Структурні підрозділи Департаменту (управління, відділи, сектори).
3.5. Структурні підрозділи Департаменту діють на підставі Положень про них, які затверджуються директором Департаменту.
3.6. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту директору Департаменту та його заступникам, а також розподіл обов’язків між директором Департаменту та його заступниками визначаються директором Департаменту.
3.7. У разі неможливості виконання директором Департаменту своїх службових обов’язків, за розпорядженням міського голови їх тимчасово виконує один із заступників директора Департаменту.
4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. Департамент має право:
4.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Одеської міської ради, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, за погодженням з їх керівниками, до розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту.
4.1.2. Отримувати у встановленому порядку від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх обов’язків.
4.1.3. Представляти інтереси Одеської міської ради в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судових та інших органах з питань, віднесених до компетенції Департаменту.
4.1.4. Брати участь в межах компетенції у роботі комісій, утворених міським головою, Одеською міською радою, її виконавчим комітетом, а також виконавчими органами Одеської міської ради.
4.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.
4.1.6. Подавати позови до суду та представляти інтереси Департаменту з питань, віднесених до його компетенції.