Статут в новій редакції затверджений рішенням Одеської міської ради №3349-VI від 16.04.2013р.

 СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ОДЕСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ БЮРО
АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(НОВА РЕДАКЦІЯ)


1.ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ БЮРО АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Підприємство) створене відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.
1.2. Найменування Підприємства:
1.2.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ОДЕСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ БЮРО АРХІТЕКТУРИ ТА
МІСТОБУДУВАННЯ" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
1.2.2. Скорочене українською мовою: КП "ОДЕСПРОЕКТ" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
1.2.3. Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ОДЕССКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ БЮРО
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА" ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА.
1.2.4. Скорочене російською мовою: КП "ОДЕСПРОЕКТ" ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА.
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.
1.4. За способом утворення Підприємство є унітарним.
1.5. Підприємство є комерційним.
1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, штампи.
1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації.
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.
1.9. Підприємство має право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.
1.10. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.
1.11. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування і чинного законодавства України.
1.12. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 65082, м. Одеса, вул. Канатна, 26б.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Мета створення Підприємства:
Підприємство створене для задоволення міських, суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством.
2.2. Предмет діяльності Підприємства:
2.2.1. Підготовка та видача замовникам вихідних даних на проектування і будівництво всіх видів об’єктів.
2.2.2. Підготовка проектних пропозицій на розміщення об'єктів будівництва, благоустрою, зовнішньої реклами.
2.2.3. Розробка на основі договорів із замовниками:
- всіх видів містобудівної документації;
- містобудівної документації на забудову районів міста;
- проектної документації для будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів житлово-цивільного призначення; пам'яток історії і культури; об'єктів дизайну, художнього оформлення, оздоблення і обладнання, озеленення і улаштування міста, розміщення автостоянок і автогаражів;
- містобудівних розрахунків;
- проектної документації з розміщення об'єктів зовнішньої реклами в м. Одесі.
2.2.4. Розробка індивідуальних проектів для будівництва малоповерхових та багатоповерхових жилих будинків різних форм власності на замовлення юридичних та фізичних осіб.
2.2.5. Підготовка і розробка на основі договорів із замовниками вихідних і проектних документів про надання у користування земельних ділянок, що фактично займають різні підприємства або організації.
2.2.6. Підготовка вихідних матеріалів для приватизації земельних ділянок, що знаходяться у користуванні громадян.
2.2.7. Складання на основі договорів із замовниками техніко-економічних розрахунків (ТЕР), обґрунтування необхідної території підприємств, установ і організацій для надання земельних ділянок в користування.
2.2.8. За дорученням управління архітектури та містобудування Одеської міської ради (далі – УАМ) підготовка проектів висновків про надання земельних ділянок у користування за документацією, підготовленою Одеським міським управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради.
2.2.9. За дорученням УАМ підготовка геодезичної зйомки та проектів висновків щодо землекористування за запитами Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради, землевпорядних організацій та замовників.
2.2.10. Розгляд і підготовка проектів висновків з проектно-кошторисної документації усіх видів будівництва.
2.2.11. Координація робіт проектних, будівельних, експлуатаційних організацій, пов'язаних з проектуванням, прокладкою і перенесенням мереж та споруд відповідно до проектів детального планування і забудови міста.
2.2.12. За дорученням УАМ підготовка проектів листів-відповідей про розгляд проектно-кошторисної документації.
2.2.13. Співробітництво в узгодженні проектної документації із зацікавленими службами і організаціями міста.
2.2.14. За дорученням спеціально уповноваженого органу архітектури та містобудування Одеської міської ради видача доручень на виробництво топографо-геодезичних робіт організаціям, які мають ліцензію спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, на території міста і в приміській зоні.
2.2.15. Здійснення технічного прийому топографо-геодезичних робіт, виконаних на території міста і в приміській зоні.
2.2.16. Організація обліку, зберігання, систематизації та видачі топографо-геодезичних та інженерно-геологічних матеріалів і вихідних даних для виробництва топографічних, геодезичних і геологічних робіт, що виконуються проектно-дослідними організаціями.
2.2.17. Перевірка топографічної підоснови, що використовується для складання проектів усіх видів будівництва, реконструкції і улаштування міста.
2.2.18. Оновлення картографічних матеріалів та підтримка їх на сучасному рівні.
2.2.19. Ведення спостережень за збереженням геодезичних знаків та забезпечення виробництва, ремонту і відновлення реперів, пунктів тригонометрії і тріангуляції.
2.2.20. Виконання інженерних топогеодезичних досліджень (робіт): зйомка і коректура у М 1:500, 1:2000, 1:5000, 1:10000 і т.п.
2.2.21. Перенесення і закріплення в натурі основних вісей будівель, споруд та інженерних мереж.
2.2.22. Перенесення і закріплення в натурі «червоних ліній» забудови та жилих масивів.
2.2.23. Розробка геодезичних проектів центральних магістралей міста, «червоних ліній» жилих масивів.
2.2.24. Надання замовникам архівних матеріалів первісного відведення земельних ділянок.
2.2.25. Надання замовникам матеріалів топогеодезичних зйомок М 1:500.
2.2.26. Виконання контрольної виконавчої зйомки інженерних мереж, будівель і споруд.
2.2.27. Створення геодезичної розбивочної основи для будівництва.
2.2.28. Ведення чергових планів забудови міста.
2.2.29. Ведення чергових планів розташування інженерних (підземних та наземних) мереж.
2.2.30. Підготовка і видача, за заявками замовників, оглядових інженерних гідрогеологічних даних на будівлі і споруди, що проектуються, реконструюються чи будуються.
2.2.31. Аналіз технічних умов на інженерне забезпечення об'єктів, що проектуються, розробка схем напряму трас мереж.
2.2.32. Підготовка до узгодження інженерних мереж об'єктів будівництва.
2.2.33. Перевірка дотримання зонування території міста поданих на узгодження в УАМ проектів з урахуванням планувальних рішень районів.
2.2.34. Перевірка відповідності проектно-кошторисної документації вимогам паспорта на проектування із забезпечення інженерними мережами: водопостачання, каналізації, теплопостачання, електропостачання, газопостачання і зв'язку на об'єкти, що проектуються.
2.2.35. Виконання та прийом виконавчих зйомок на інженерні споруди об'єктів, що здаються в експлуатацію, а також окремих трас до існуючих об'єктів.
2.2.36. Перевірка відповідності прокладених трас інженерних мереж узгодженим проектам.
2.2.37. Видача довідок на виконавчі зйомки всіх видів інженерних мереж.
2.2.38. Узгодження земляних розкопок з ліквідації аварій на підземних комунікаціях міста.
2.2.39. Зберігання планових матеріалів проектно-технічної документації по інженерних мережах узгоджених об'єктів будівництва.
2.2.40. Зберігання проектно-кошторисної і технічної документації, матеріалів, топогеодезичних досліджень.
2.2.41. Розробка містобудівної і проектно-планувальної документації.
2.2.42. Виконання науково-дослідних робіт в частині архітектури і містобудування.
2.2.43. Розробка техніко-економічних обґрунтувань та інвестиційних проектів.
2.2.44. Виконання функцій генерального розробника і проектувальника.
2.2.45. Виконання інших видів робіт та послуг, необхідних для забезпечення комплексності забудови і благоустрою міста.
2.2.46. Виконання ремонтних, господарських та інших видів робіт в будівлях і спорудах, що перебувають на балансі, в оренді бюро.
2.2.47. Розробка технічної документації для отримання свідоцтва про право власності на земельну ділянку та для отримання земельної ділянки в користування.
2.2.48. Горизонтальна зйомка для складання планів землекористувань і землеволодінь.
2.2.49. Виконання робіт з коригування топогеодезичної зйомки.
2.2.50. Оновлення планово-картографічних матеріалів зйомок минулих років.

2.2.51. Виконання інших видів робіт та послуг, що сприяють управлінню містобудівним процесом, реалізації комплексної забудови, оздоблення та благоустрою міста.
2.2.52. Проведення обстеження завершених будівництвом об'єктів для визначення можливості введення в експлуатацію.
2.2.53. Демонтаж, знесення самочинно збудованих об'єктів на підставі відповідних рішень та угод.
2.2.54. Виконання інших видів робіт та надання послуг, що сприяють управлінню процесами художнього оформлення, дизайну, реклами, комплексного благоустрою та озеленення м. Одеси з врахуванням сучасних архітектурних та містобудівних вимог.
2.2.55. Виконання робіт з перенесення містобудівної документації з паперових носіїв у векторну цифрову форму.
2.2.56. Виконання науково-дослідних розробок в сфері містобудування, розроблення генеральних планів населених пунктів.
2.2.57. Виконання робіт з експериментального проектування житлових та громадських будинків, споруд та комплексів, благоустрою та дизайну міського середовища.
2.2.58. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій.

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень.
3.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
3.1.3. Встановлення у разі необхідності цін, тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством.
3.1.4. Надання згоди про вступ Підприємства як засновника (учасника) до інших юридичних осіб.
3.1.5. Зміна розміру статутного фонду (статутного капіталу) підприємства.
3.2. Органом, уповноваженим на здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства, є спеціально уповноважений орган архітектури та містобудування Одеської міської ради.
3.3. Розпорядженнями міського голови призначаються:
- директор Підприємства;
- ревізійна комісія для нагляду за фінансово-господарською діяльністю Підприємства.
3.4. Директор Підприємства відповідно до компетенції:
3.4.1. Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим статутом, а також звіти про їхнє виконання.

3.4.2. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних та іноземних підприємствах і організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства.
3.4.3. Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки.
3.4.4. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, видає накази, обов'язкові для всіх робітників Підприємства.
3.4.5. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розкладу.
3.4.6. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.
3.4.7. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.4.8. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені із Засновником.
3.5. Ревізійна комісія веде нагляд за фінансово-господарською діяльністю Підприємства.
3.6. Ревізійна комісія за дорученням Засновника або за власною ініціативою здійснює перевірки із залученням необхідних спеціалістів.
3.7. Ревізійній комісії на її вимогу надаються всі необхідні документи і пояснення від посадових осіб Підприємства.
3.8. Ревізійна комісія надає результати перевірок Засновнику.

4. СТАТУТНИЙ ФОНД (СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ) ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється статутний фонд у розмірі 132 (сто тридцять дві) тис.грн. Статутний фонд складається із майна КП "Одеспроект" Одеської міської ради.
4.2. Статутним фондом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.
4.3. Розмір статутного фонду (капіталу) Підприємства може бути змінений за рішенням Засновника.

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно Підприємства становлять виробничні і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника.
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності.
5.3.3. Кредити банків та інших кредиторів.
5.3.4. Майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку.
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
5.4. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законодавством.
5.5. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте лише за згодою Засновника.
5.6. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за відповідним рішенням суду (господарського суду).
5.7. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого, соціального розвитку Підприємства та надає на затвердження Засновнику або Уповноваженому органу вказані плани. Основи планів складають договори, укладені із споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.
6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків та інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
6.4. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за державними або цінами, встановленими Засновником.
6.5. Надає послуги згідно з калькуляціями.
6.6. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
6.7. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.

7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Пропозиції про внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника і трудового колективу Підприємства.
8.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту.
8.3. Затверджені зміни до Статуту підлягаюсь державній реєстрації у встановленому порядку.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду (господарського суду) у випадках, передбачених законодавством.
9.4. Ліквідація Підприємства провадиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керуванням справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.
9.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторги від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Підприємства.9.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.
Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.

Архів статутів підприємства, що діяли раніше