УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

65026, м. Одеса, вул. Катерининська, 14
Тел.: 722-75-98, ф. 722-80-04

Затверджено рішенням Одеської міської ради № 3044-VII від 21.03.2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ОБ`ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (скорочена назва – УПООКС ОМР) (далі – Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради. 
1.2. Управління є юридичною особою, може відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України, має самостійний баланс, гербову печатку зі своїм найменуванням, бланки і штампи.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону культурної спадщини», іншими законодавчими та підзаконними актами України у сфері охорони культурної спадщини, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови. 
1.4. Управління є спеціально уповноваженим органом охорони культурної спадщини відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини». 
1.5. Управління є підзвітним і підконтрольним Одеській міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, Одеському міському голові та відповідним органам виконавчої влади.
1.6. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Одеси відповідно до затвердженого кошторису. 
1.7. Місцезнаходження Управління: 65026, м. Одеса, вул. Катерининська, 14, електронна адреса: k.nasledie@omr.odessa.ua.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

2.1. Основними завданнями Управління є:
2.1.1. Організація охорони об’єктів культурної спадщини, реставрації та використання пам’яток історії та культури, архітектури та містобудування, об’єктів монументального мистецтва.
2.1.2. Забезпечення збереження та використання культурного надбання на території міста Одеси.
2.1.3. Забезпечення в установленому порядку контролю за дотриманням законодавства у сфері охорони культурної спадщини на території міста Одеси.
2.2. На Управління покладаються наступні функції:
2.2.1. Забезпечення виконання вимог законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на території міста Одеси.
2.2.2. Подання пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, внесення змін до нього та про занесення відповідної території до історичних охоронюваних зон м. Одеси.
2.2.3. Забезпечення юридичним і фізичним особам доступу до інформації, що міститься у витягах Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів будь-яких змін у зонах охорони пам'яток та в історичних ареалах міста Одеси.
2.2.4. Здійснення відповідно до законодавства України контролю за використанням об’єктів нерухомого майна усіх форм власності, що є об’єктами культурної спадщини, у тому числі щойно виявлених або об’єктів, що знаходяться в межах комплексної охоронної зони, зон охорони пам’яток, історичних ареалів, а також забезпечення дотримання режиму їх використання,спрямування відповідної інформації для узагальнення до відповідного уповноваженого органу Одеської міської ради.
2.2.5. Забезпечення заходів із захисту об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження.
2.2.6. Організація розроблення відповідних проектів програм з питань охорони та збереження культурної спадщини.
2.2.7. Надання висновків щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках місцевого значення та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані об'єктів культурної спадщини.
2.2.8. Організація відповідних охоронних заходів щодо пам'яток місцевого значення та їх територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт.
2.2.9. Видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток місцевого значення,припинення робіт на цих пам'ятках, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених законодавством дозволів або з відхиленням від них.
2.2.10. Надання висновків щодо відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.
2.2.11. Укладення охоронних договорів на пам’ятки в межах повноважень, делегованих органом охорони культурної спадщини вищого рівня відповідно до закону.
2.2.12. Ведення облікової документації, автоматизованої інформаційної системи банку даних про об’єкти культурної спадщини.
2.2.13. Забезпечення в установленому законодавством України порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в межах їх територій.
2.2.14. Погодження розміщення інформаційних позначок, вивісок, навісного обладнання та кабельних мереж на пам’ятках та в межах їх охоронних зон, на території історичних ареалів міста Одеси.
2.2.15. Підготовка пропозицій, проектів розпоряджень або проектів рішень щодо проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту і пристосування об'єктів культурної спадщини, відповідного використання пам'яток та подання їх на розгляд відповідному органу або особі.
2.2.16. Популяризація справи охорони культурної спадщини на території міста Одеси, організація науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої діяльності у цій сфері, використання з цією метою загального та спеціальних фондів місцевих бюджетів на фінансування охорони культурної спадщини.
2.2.17. Виконання функції замовника, укладення з цією метою договорів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, технічнеобстеження, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини.
2.2.18. Підготовка пропозицій до програм соціально-економічного розвитку міста Одеси і проекту бюджету міста, подання їх на розгляд департаменту фінансів Одеської міської ради, департаменту економічного розвитку Одеської міської ради.
2.2.19. Інформування органів охорони культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток національного значення, що знаходяться на території міста Одеси.
2.2.20. Участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері охорони культурної спадщини.
2.2.21. Організація досліджень об'єктів культурної спадщини, які потребують рятівних робіт.
2.2.22. Здійснення в установленому порядку контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові в межах історичних ареалів, на територіях комплексної охоронної зони та зон охорони пам’яток на території міста Одеси; надання відповідної інформації для узагальнення до управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.
2.2.23. Внесення органамдержавного архітектурно-будівельного контролю пропозицій щодо зупинення у випадках, передбачених чинним законодавствомУкраїни, будівництва, яке проводиться з порушенням вимог містобудівної документації і проектів окремих об’єктів.
2.2.24. Здійснення контролю за виконанням Закону України «Про охорону археологічної спадщини», інших нормативно-правових актів щодо охорони археологічної спадщини; здійснення відповідно до закону нагляду за станом схоронності археологічних пам’яток.
2.2.25. Участь у вирішенні спорів з питань містобудування щодо об’єктів культурної спадщини та охоронюваних територій.
2.2.26. Забезпечення заходів зі своєчасного ремонту та реставрації об’єктів монументального мистецтва, меморіальних та пам’ятних дощок, що не є об’єктами культурної спадщини.
2.2.27. Забезпечення підготовки матеріалів для заступника міського голови з питань накладення фінансових санкцій.
2.2.28. Організація та забезпечення роботи колегіального дорадчого органу з питань охорони об’єктів культурної спадщини (Координаційної ради) при виконавчому комітеті Одеської міської ради.
2.2.29. Здійснення діяльності щодо притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
2.2.30. Взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності з питань, що належать до повноважень Управління.
2.2.31. Розгляд питань та підготовка відповідних матеріалів щодо привілеєвої купівлі пам’яток місцевого значення.
2.2.32. Здійснення інших повноважень, передбачених законодавством України.

3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

3. Управління має всі права і обов’язки юридичної особи, передбачені чинним законодавством, в тому числі:
3.1. Залучати працівників інших виконавчих органів Одеської міської ради, органів державної влади, підприємств, установ та організацій, до розгляду питань, віднесених до його компетенції. 
3.2. Отримувати у встановленому порядку від інших виконавчих органів Одеської міської ради, органів державної влади, підприємств, установ і організацій інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління повноважень та функцій.
3.3. Ініціювати та розробляти програми та проекти у сфері охорони об’єктів культурної спадщини міста Одеси, вносити їх на розгляд Одеської міської ради та її виконавчого комітету.
3.4. Проводити наради, семінари та конференції з питань, що належать до повноважень Управління. 
3.5. Управління може залучати до роботи досвідчених фахівців у сфері охорони культурної спадщини, а також громадян на правах громадських інспекторів для спостереження за станом зберігання та використання пам’яток, їх територій і зон охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів міста. 

4. КЕРІВНИЦТВО І СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за погодженням з органом охорони культурної спадщини вищого рівня відповідно до закону.
4.2. Кваліфікаційні вимоги до начальника Управління:
- повна вища освіта відповідного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менше 3-х років або, за необхідності (виходячи з виконання виконавчим органом основних завдань та функцій), стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах Управління не менше 5 років.
4.3. Начальник Управління:
4.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників, керівників структурних підрозділів Управління.
4.3.2. Вносить на розгляд міському голові пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади працівників Управління. 
4.3.3. Надає міському голові розроблений Управлінням проект штатного розпису з розрахунком видатків на його утримання. 
4.3.4. Формує структурні підрозділи Управління відповідно до затвердженого штатного розпису. 
4.3.5. Організовує виконання працівниками Управління розпорядчих документів органів місцевого самоврядування. 
4.3.6. У межах компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.
4.3.7. Відповідно до чинного законодавства України є головним розпорядником коштів місцевого бюджету.
4.3.8. Діє бездовіреностівід імені управління в межах повноважень, визначених цим Положенням, представляє його у відносинах з державними органами, підприємствами, установами та організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, у судових органах.
4.3.9. Веде особистий прийом громадян. 
4.3.10. Укладає відповідно до чинного законодавства України договори щодо виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання Управлінням його повноважень. 
4.3.11. У межах повноважень видає доручення, відкриває банківські рахунки. 
4.3.12. Затверджує Положення про структурні підрозділи Управління, функціональні обов’язки та посадові інструкції. 
4.3.13. Визначає підпорядкованість структурних підрозділів Управління начальнику Управління та його заступникам.
4.4. До структури Управління разом із його начальником входять:
4.4.1. Заступники начальника Управління.
4.4.2. Структурні підрозділи Управління (відділи, сектори).

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

5.1. Управління несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій у межах повноважень та відповідно до законодавства України.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Зміни до цього Положення вносяться на підставі відповідного рішення Одеської міської ради.
6.2. Реорганізація та ліквідація Управління здійснюється відповідно до чинного законодавства України.