В Одесі з 28 квітня 2021 року повторно оголошується конкурс надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади у 2021 році за напрямком «Соціальна послуга стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування».

На виконання Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. № 450 «Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення», Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради № 19-VIII від 24.12.2020 р., та на підставі рішення Протоколу № 2 засідання Конкурсної комісії з питань надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади від 06 квітня 2021 року Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради оголошує з 28.04.2021 року конкурс надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади у 2021 році (далі – Конкурс).

Мета Конкурсу
Конкурс проводиться з метою залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору до надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади для забезпечення потреб населення у соціальних послугах у 2021 році.

Умови Конкурсу
У 2021 році конкурс надання соціальних послуг шляхом здійснення соціального замовлення проводиться за напрямком «Соціальна послуга стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування».
Організації та фізичні особи - підприємці, що беруть участь у конкурсі, повинні надавати соціальні послуги з обов’язковим дотриманням вимог Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 29.02.2016 року № 198.
Умови та порядок надання соціальної послуги повинні відповідати зазначеному стандарту з обов’язковим дотриманням орієнтованого часу виконання основних заходів, що становлять зміст послуги.

Обсяг бюджетних коштів
До фінансування соціальних послуг шляхом здійснення соціального замовлення за напрямком залучаються кошти міського бюджету в обсязі 300,00 тис. грн.

Вимоги до учасників Конкурсу
1. До участі у конкурсі запрошуються недержавні юридичні особи, у тому числі громадські формування, та фізичні особи - підприємці, які мають право надавати соціальні послуги, відповідно до критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги».
2. Організації, що беруть участь у конкурсі, не повинні:
2.1. Перебувати у стадії припинення, або бути визнані в установленому порядку банкрутами;
2.2. Майно організацій не повинно перебувати під арештом.

Вимоги до конкурсної пропозиції
Конкурсні пропозиції складаються державною мовою, оформляються учасниками конкурсу відповідно до вимог замовника соціальних послуг і подаються йому в паперовій та електронній формах за адресою та у строк, зазначені в оголошенні про проведення Конкурсу.
Конкурсна пропозиція повинна містити:
1) заяву про участь у конкурсі, складену за затвердженою формою, із зазначенням повного найменування недержавного суб’єкта за підписом керівника або уповноваженої особи, скріпленим печаткою (у разі наявності) (додаток 1 до Оголошення);
2) опис конкурсної пропозиції з надання соціальних послуг шляхом здійснення соціального замовлення із зазначенням строків, періодичності та відповідальних виконавців, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) соціального замовлення, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) соціального замовлення тощо (додаток 1 до Оголошення);
3) листи-підтвердження недержавних суб’єктів, інших установ та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації) соціального замовлення);
4) інформацію про діяльність недержавного суб’єкта, зокрема досвід надання аналогічних соціальних послуг із зазначенням джерел фінансування, наявну матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення;
5) довідку в довільній формі щодо підтвердження відповідності критеріям діяльності надавача соціальних послуг, а саме: наявність приміщень, необхідних комунальних послуг, працівників відповідної кваліфікації тощо;
7) реєстр поданих документів (додаток до Оголошення).

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

До конкурсної пропозиції додаються:
1) учасниками конкурсу - юридичними особами:
- копії установчих документів, засвідчені керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою;
- копія, засвідчена керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою, податкової декларації з податку на прибуток (для суб’єктів, яких не внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій) за попередній податковий (звітний) рік;
- звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій (бюджетних установ) за попередній податковий (звітний) рік (для суб’єктів, яких внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій);
2) учасниками конкурсу - фізичними особами - підприємцями - копії, засвідчені фізичною особою - підприємцем або уповноваженою нею особою, паспорта і податкової декларації про майновий стан і доходи та / або податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за попередній податковий (звітний) рік.

Подана конкурсна пропозиція учасникові конкурсу не повертається.

Повний комплект конкурсної пропозиції в електронному та друкованому вигляді необхідно подати в Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради за адресою: 65022, м. Одеса, вул. Косовська, 2Д, чотириповерхова будівля, 3 поверх, каб. № 332.

Відповідальна особа: Рогачевська Вікторія Володимирівна, телефон для консультацій та довідок: 705-93-76.
Усі документи, що складають друкований варіант, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою (у разі наявності).

Електронна копія документів, що складають конкурсну документацію, подається на електронну адресу: social@dpsp.omr.gov.ua.

Форми документів, заповнені частково або без дотримання вимог, вважаються неприйнятними і до розгляду не допускаються.

Оцінювання конкурсних пропозицій відбуватиметься за такими критеріями:
1) відповідність діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності надавачів соціальних послуг;
2) фінансовий стан учасника конкурсу, зокрема відсутність фінансової заборгованості;
3) планова кількість отримувачів соціальних послуг;
4) вартість соціальних послуг, що надаватимуться.

Кінцевий термін приймання конкурсної пропозиції – 17 травня 2021 року. Конкурсна пропозиція, подана після закінчення встановленого терміну, не розглядатиметься.

Розкриття конкурсною комісією поданих конкурсних пропозицій відбудеться 20 травня 2021 року о 15.00 год за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2Д, каб. 301.
Оцінювання конкурсною комісією поданих конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу – до 26 травня 2021 року.

Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отримати за адресою: м. Одеса, вул. Косовська 2Д, чотириповерхова будівля, 3 поверх, каб. № 332 щодня, крім вихідних та святкових днів, з 08:00 до 12:00 год, з 13:00 до 15:45 год, тел. 705-93-76.

Заява на участь у конкурсі


Опублікована на сайті: https://www.omr.gov.ua/
Повна адреса сторінки: https://www.omr.gov.ua/ua/news/223059/